ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ»
ΚΙΝΗΜΑ  ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η ΣΥΣΤΑΣΙΣ, Η ΕΔΡΑ ΚΑΙ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικού και μη κυβερνητικού χαρακτήρος, υπό την επωνυμία:

«ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ»,

με τον διακριτικό τίτλο: «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ».

Για την χρήση στην αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος του Σωματείου θα αποδίδεται ως: «ANTISTASI TORA».

2. Ως έδρα του Σωματείου ορίζεται ο δήμος Αθηναιων.

3. Το Σωματείο μπορεί να έχει και να ιδρύει τοπικά παραρτήματα ανά την επικράτεια της χώρας μας ή και σε διάφορα μέρη του εξωτερικού.

4. Τα παραρτήματα στελεχώνονται από τα κατά τόπους μέλη του Σωματείου.

5. Η σφραγίδα των παραρτημάτων είναι ίδια με αυτήν του Σωματείου, με μόνη διαφοροποίηση -στο διακριτικό της- την ονομασία του τόπου, όπου εδρεύει το εκάστοτε παράρτημα.

6. Η διάρκεια του Σωματείου ορίζεται να είναι αορίστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ο σκοπός, ο στόχος, η πρόθεση και η κάθε προσπάθεια του Σωματείου -προς πλήρωση των επιδιώξεων του- είναι, η με κάθε νόμιμο, δημοκρατικό και με σεβασμό προς το Σύνταγμα μέσο:

 1. αναγέννηση, διαφύλαξη, διάδοση και προώθηση των κλασικών φιλοσοφικών και πολιτειακών αρχών και αξιών του Ελληνισμού και συγκεκριμένα, της Δικαιοσύνης, της Αρετής, της Φρόνησης, της Ελευθερίας, του πνεύματος της Οικονομίας, της συλλογικής Ευδαιμονίας και της Αφθονίας, ως ακρογωνιαίων λίθων του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού,
 2. προαγωγή και η στήριξη των μέσων, των πρακτικών και των νοοτροπιών που ευνόμως ενισχύουν και συνδράμουν εις την μετάδοση και εις την καλλιέργεια των εν λόγω πολιτιστικών αξιών, καθώς και εν γένει του ελληνικού πνεύματος, με σκοπό την εξυγίανση και την φώτιση του πνεύματος και της συγχρόνου πρακτικής του πολιτεύεσθαι, τόσο σε ατομικό και όσο και σε κάθε συλλογικό επίπεδο,
 3. πνευματική καλλιέργεια και η εξέλιξη των ανθρώπων, η βελτίωση της ζωής τους, της υγείας τους και της ποιότητος & της ανάπτυξης των ανθρωπίνων σχέσεων, καθώς και η καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης & πρακτικής των πολιτών και εν γένει, της ενότητας του ανθρώπου με την φύση, με σκοπό την αποκατάσταση της επαφής με αυτήν και τον σεβασμό προς αυτήν,
 4. ανάκτηση, η προστασία και η καλλιέργεια της φυσικής, συναισθηματικής, νοητικής και πνευματικής υγείας και διαβίωσης όλων των Ελλήνων, δια μέσου εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, πολιτιστικών, πολιτικών και κοινωνικών δράσεων,
 5. προώθηση, η ενίσχυση και η στήριξη της συμμετοχής των Ελλήνων πολιτών στα κοινά της πολιτείας -με κάθε αρμονικό και ωφέλιμο τρόπο- με στόχο την επαναπολιτικοποίησή τους, καθώς και την καλλιέργεια, την διαφύλαξη και την ανάδειξη της πολιτικής συμμετοχής, ως απαραιτήτου πυλώνα της Δημοκρατίας. Συναφές προς αυτό, είναι η παιδεία, η ορθή ενημέρωση και δραστηριοποίηση των πολιτών, δια μέσου σχετικών επιμορφωτικών και ενημερωτικών δραστηριοτήτων,
 6. προστασία της «εθνικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς και αγαθών», από την φθορά, παραφθορά και ποιοτική απομείωσή τους, από τους κινδύνους κλοπής, παράνομης εκποιήσεως, διακινήσεως, εξαγωγής, λαθραίων ανασκαφών, λεηλασίας και βανδαλισμού των -υπό οιανδήποτε μορφή- πράττοντας έτσι το ιστορικό μας καθήκον και τιμώντας την διαρκή ιστορική προσφορά του τόπου μας,
 7. επιστροφή όλων των [υπό ανωμάλων συνθηκών, διαδικασιών, συμβάντων κ.λπ.] κλαπέντων, εκποιηθέντων, παρανόμως απομακρυθέντων ή και καταχρηστικώς δωρηθέντων και αδιαφανώς αγοραπωληθέντων -καθ’ οιονδήποτε τρόπο και αιτία εκτός της ελληνικής επικρατείας ευρισκομένων- πολιτιστικών θησαυρών της χώρας και του έθνους μας,
 8. διαρκής προστασία, διατήρηση, προβολή, ανάπτυξη και δημιουργική αναγέννηση του «αρχαίου ελληνικού πνεύματος, παιδείας και γραμματείας», μέσω οιασδήποτε συναφούς και σχετικής πολιτιστικής δραστηριότητας, όπως είναι η φιλοσοφία, οι επιστήμες, οι τέχνες, ο αθλητισμός κ.τ.λ..

Αναλυτικότερα και όχι αποκλειστικώς ή μεμονομένως, το Σωματείο ‘ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ – Κίνηµα Ακοµµάτιστων Πολιτών’ επιδιώκει µε κάθε νόμιμο, δημοκρατικό και διαρκώς εντός του πλαισίου του Συντάγματος τρόπο την:

 1. παροχή συμβουλών, βοηθείας και συνδρομής προς την αποκατάσταση της ζημίας και την ανάκτηση της αξιοπρεπούς πνευματικής και υλικής ζωής των Ελλήνων πολιτών,
 2. σύσταση και λειτουργία “τμήματος νομικής προστασίας και ενημέρωσης” πολιτών, για την παροχή σχετικών πληροφοριών, συμβουλών και συνδρομής προς αυτούς, καθώς επίσης και για την εκπροσώπησή τους σε όλα τα δικαστήρια και σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας της δημοσίου –ή και της όποιας άλλης- διοικήσεως,                                                                                              
 3. συνεργασία, επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών με άλλα ‘νομικά πρόσωπα’, σωματεία, οργανώσεις κ.ο.κ., στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και την ανάληψη δραστηριοτήτων για την προώθηση και για την επίτευξη των -μεταξύ τους- κοινών σκοπών και στόχων,
 4. δωρεάν παροχή -πάσης φύσεως- κοινωνικών υπηρεσιών [στους τομείς της δια βίου εκπαιδεύσεως, της κοινωνικής οικονομίας, του πολιτισμού και άλλων τομέων], καθώς και την υποστήριξη ευπαθών ατόμων και ομάδων [ιδίως των νέων], με σκοπό την αρμονική ένταξή τους στην αγορά εργασίας και εν γένει στην κοινωνία, βάση των αρχών του αλληλοσεβασμού, της αγάπης, της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού,
 5. διοργάνωση ή και συνδιοργάνωση κάθε είδους πολιτιστικών δρώμενων, πνευματικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής επιστημονικής ή κοινωνικής εκδηλώσεως, όπως επίσης και αθλητικών διοργανώσεων,
 6. κοινωνική, πνευματική και οικολογική ευαισθητοποίηση των Ελλήνων πολιτών, εντασσόμενη σε πλαίσιο ανάπτυξης και προβολής της παιδείας και των σχετικών με αυτήν ζητημάτων, όπως επίσης της -επ’ αυτών- ορθής πρακτικής και ενημερώσεως τους.

Εν κατακλείδι, οι ως άνω σκοποί δύνανται να τροποποιηθούν, να επεκταθούν ή να διαφοροποιηθούν, μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ. [όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Γ’, άρθρο 9, του εν λόγω καταστατικού].

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΩΣ

ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου είναι υπόθεση όλων των μελών του και επιδιώκεται με κάθε νόμιμο τρόπο.

Ειδικότερα, η εκπλήρωση των σκοπών του, θα πραγματοποιείται με τα εξής ακόλουθα μέσα και διαδικασίες:

1. με την διοργάνωση και την συμμετοχή σε εκδηλώσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, την δημιουργία βιβλιοθήκης, την παρουσίαση οπτικο-ακουστικού υλικού [ταινίες κ.ά.] και την διοργάνωση διαφόρων άλλων εκδηλώσεων, που θα αφορούν και θα βοηθούν στην πραγμάτωση των προαναφερθέντων σκοπών και επιδιώξεων του Σωματείου,

2. με ανακοινώσεις στον Τύπο και στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, με την παραγωγή, έκδοση, διάθεση και δημοσίευση ερευνών, άρθρων, δημοσκοπήσεων, δημοψηφισμάτων, μελετών, συγγραμμάτων παντός είδους, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, οπτικοακουστικού και ψηφιακού υλικού, εφημερίδων, περιοδικών, ενημερωτικών ή και διαφημιστικών φυλλαδίων ή εκπομπών, όπως και µε τον συντονισμό των ενεργειών των µελών άλλων φορέων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου, καθώς και για την προώθηση των δικαιωμάτων και για την επίλυση των προβλημάτων των πολιτών [π.χ. δανειοληπτών, φορολογουμένων και άλλων], για την:

α) προστασία των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων τους,

β) προστασία των οικονομικών συμφερόντων τους,

γ) αποκατάσταση των πάσης φύσεως ζημιών,

δ) ενημέρωση και την εκπαίδευση &

ε) την κάθε αναγκαία αντιπροσώπευσή τους, όπου και όποτε αυτή κρίνεται σκόπιμη,

3. με την συνεργασία µε καταναλωτικές οργανώσεις, υπηρεσίες, αρχές τοπικής αυτοδιοικήσεως, συνεταιρισμούς, επιστημονικούς – συνδικαλιστικούς – περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φορείς, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και γενικώς, µε κάθε φορέα που έχει τους ίδιους, συναφείς ή παρεμφερείς -µε το εν λόγω Σωματείο- σκοπούς,

4. με παραστάσεις σε δικαστικές, διοικητικές ή νοµοθετικές Αρχές, με υποβολή εγγράφων, αναφορών και υπομνημάτων, την προώθηση σε κάθε αρμόδια Αρχή των αιτημάτων, προτάσεων, παραπόνων και διαμαρτυριών των πολιτών, μέσω του νομικού τμήματος του Σωματείου &

5. με την άσκηση συλλογικών αγωγών, συμφώνως προς τις διατάξεις του     ν.2251/1994.

Εν κατακλείδι, τα παραπάνω αναφερθέντα μέσα είναι ενδεικτικά και όχι τα μοναδικά και το Σωματείο δύναται να χρησιμοποιεί κάθε άλλο νόμιμο και δημοκρατικό πρόσφορο µέσο, εντός του πλαισίου του Συντάγματος του έθνους μας, των νόμων του κράτους, του εν λόγω καταστατικού και των αρχών του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,

Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1.   Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο.

Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής του στο μητρώο μελών του Σωματείου.

2.  Τα μέλη διακρίνονται σε:

α) Ιδρυτικά, β) Τακτικά και γ) Επίτιμα.

3. Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο [που είναι Έλλην πολίτης ή είναι Έλλην εκ καταγωγής (ομογενής) είτε έχει είτε δεν έχει Ελληνική υπηκοότητα / ιθαγένεια ή που νομίμως κατοικεί στην Ελλάδα και δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα ούτε έχει απολέσει την δυνατότητα ή/& την ικανότητα για δικαιοπραξία] αφού θα έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, βεβαίως, αφού κι εφ’ όσον επιθυμεί να συμβάλει στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

4. Η πλήρωση των πιο πάνω προϋποθέσεων δεν οδηγεί αυτομάτως σε αποδοχή της αιτήσεως εγγραφής  κάποιου προσώπου ως μέλος.

Για την αποδοχή του αιτήματος εγγραφής νέου μέλους απαιτείται έγκριση από το Δ.Σ. του Σωματείου.

5. Το Δ.Σ. του Σωματείου διατηρεί το δικαίωμα  να αρνηθεί -με απόφασή του- σε αιτούντα την εγγραφή του, αν κρίνει ότι αυτό είναι προς το συμφέρον του Σωματείου. Το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να αιτιολογήσει στον αιτούντα την άρνησή του αυτήν.

Οποιοδήποτε Ιδρυτικό µέλος του Σωματείου μπορεί να υποβάλλει αιτιολογημένη ένσταση κατά της εγγραφής ενός συγκεκριμένου -κάθε κατηγορίας- νέου µέλους, η οποία ένσταση απαρεγκλίτως θα πρέπει να συζητηθεί στην πρώτη -μετά την κατάθεση της αιτήσεως του υποψηφίου- Γενική Συνέλευση.

6. Τα νέα μέλη που θέλουν να προσχωρήσουν στο Σωματείο θα πρέπει προηγουμένως να έχουν δηλώσει ενυπογράφως το ότι αποδέχονται τους σκοπούς του και το Καταστατικό του.

7. Η διαδικασία υποβολής της αιτήσεως εγγραφής ορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. του Σωματείου.

8. Το νέο μέλος άμα τη εγγραφή του έχει όλα τα δικαιώματα, [όπως αυτά αναφέρονται και διευκρινίζονται στο Καταστατικό του Σωματείου], πλην του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, τα οποία τα αποκτά από την στιγμή κατά την οποία θα γίνει ισότιμο με τα ιδρυτικά μέλος.

9. Τα µέλη συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν απο το σχετικό άρθρο 9, του εν λόγω καταστατικού.

10. Τα µέλη συμμετέχουν δικαιωματικά, τακτικά και ενεργά, µε συνέπεια και τακτική συμμετοχή στις δραστηριότητες και στις υποχρεώσεις του Σωματείου.

11. Τα µέλη του Σωματείου που παραβιάζουν τις αρχές, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους σε αυτό διαγράφονται µε αιτιολογημένη απόφαση των αρμοδίων Οργάνων του.

Α) ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Οι συστήσαντες το Σωματείο [που είναι τα Ιδρυτικά µέλη, τα οποία υπογράφουν το εν λόγω καταστατικό] εκτός από τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τους όρους και τις δεσμεύσεις τους έναντι του εν λόγω καταστατικού, επιπλέον όλων των άλλων δικαιωμάτων τους -ως μέλη- έχουν και το δικαίωμα του ‘εκλέγειν και του εκλέγεσθαι’.

2. Τα Ιδρυτικά µέλη μετά την έγκριση του καταστατικού του Σωματείου από το Πρωτοδικείο θα αποτελέσουν το σώμα της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως, εκ της οποίας θα εκλεγεί το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

Οποιοδήποτε Ιδρυτικό µέλος του Σωματείου μπορεί να υποβάλλει αιτιολογημένη ένσταση κατά της εγγραφής ενός συγκεκριμένου -κάθε κατηγορίας- νέου µέλους, η οποία ένσταση απαρεγκλίτως θα πρέπει να συζητηθεί στην πρώτη -μετά την κατάθεση της αιτήσεως του υποψηφίου- Γενική Συνέλευση.

3. Ειδικότερα, τα Ιδρυτικά μέλη έχουν υποχρέωση και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται -κατά βούληση- στα Διοικητικά Όργανα του Σωματείου.

4. Κάθε Ιδρυτικό µέλος του Σωματείου που απουσιάζει αδικαιολογήτως σε τρεις [3] συναπτές συνεδριάσεις της οιασδήποτε Γενικής Συνελεύσεως ή σε οκτώ [8] από είκοσι [20] τακτικές -ανεξαρτήτως του ποιες- Γ.Σ. [αρχής γενομένης από αναλήψεως της θέσεως του ως Ιδρυτικού µέλους] εκπίπτει της ιδιότητος του αυτής, καθώς επίσης και κάθε άλλης ιδιότητος που τυχόν κατέχει την εν λόγω στιγμή, σε όποιο από τα Όργανα του Σωματείου.

5. Τα δικαιώματα των Ιδρυτικών µελών αναστέλλονται όταν αυτά δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, οπότε και δεν θα υπολογίζονται για τον καθορισμό της εκάστοτε απαρτίας της Γενικής Συνελεύσεως, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 9 του εν λόγω Καταστατικού και όπως ο νόμος απαιτεί για την σύγκληση και διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων και την λήψη των όποιων -σε αυτές- αποφάσεων.

Β) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Τακτικό µέλος γίνεται κάθε φυσικό πρόσωπο που -κατά την εγγραφή του στο Σωματείο- συμφωνεί ενυπογράφως µε τους σκοπούς και τις κατευθύνσεις του Σωματείου, συμπράττει ενεργά στην υλοποίησή τους και πληρώνει τακτικώς την ετήσια συνδρομή μέλους.

2. Τα Τακτικά µέλη μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεων των εκάστοτε Γενικών Συνελεύσεων, εις τις οποίες έχουν το δικαίωμα του ‘λόγου’ [δηλαδή, το να εκφράζουν, να διατυπώνουν και να αναπτύσσουν ελευθέρως τις απόψεις και τις προτάσεις τους].

3. Τα Τακτικά µέλη έχουν το δικαίωμα του να συμμετέχουν στα Όργανα, στις Επιτροπές και στις Ομάδες Εργασίας του Σωματείου, καθώς και το να μετέχουν στις πρακτικές δραστηριότητες και υποχρεώσεις του Σωματείου.

4. Τα Τακτικά µέλη δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα Όργανα και δεν υπολογίζονται στην απαρτία των Γ.Σ..

5. Τα Τακτικά µέλη αποκτούν το δικαίωμα του να γίνουν ισότιμα των Ιδρυτικών µελών, μετά την παρέλευση της πρώτης ευδοκίμου διετούς συμμετοχής τους στο Σωματείο.

Από την ολοκλήρωση της διετίας και μετά θα δύνανται να υποβάλουν αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να γίνουν ισότιμα των Ιδρυτικών µελών, το οποίο Δ.Σ. κρίνοντας την εν γένει συμπεριφορά και παρουσία τους, θα αποφασίσει -δια απλής πλειοψηφίας των µελών του- εντός [1] μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για την αποδοχή τους ή µη ως ισότιμα -των Ιδρυτικών- μέλη.

Αν κάποια αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, τότε ο άμεσα ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει κατά της αποφάσεως απόρριψης της αιτήσεως του στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Μετά την αποδοχή τους ως ισότιμα -των Ιδρυτικών- μέλη λαμβάνουν τον τίτλο, τις πλήρεις υποχρεώσεις και δικαιώματα, του ‘Ιδρυτικού Μέλους’.

Κατ’ εξαίρεση και μετά από σχετική εισηγητική πρόταση του Δ.Σ., τακτικά µέλη του Σωματείου θα μπορούν να γίνουν ισότιμα των Ιδρυτικών -προ της συμπληρώσεως μίας διετίας- µε απόφαση Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

Γ) ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

1. Ως Επίτιμα µέλη ανακηρύσσονται -με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου- φυσικά πρόσωπα τα οποία -λόγω της προσωπικότητάς τους και της θέσεως που κατέχουν στην κοινωνία- προσέφεραν ή δύνανται να προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στο Σωματείο, στην εκπλήρωση και προώθηση των σκοπών του και εν γένει στην Ελληνική κοινωνία.

2. Τα Επίτιμα µέλη συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, µε δικαίωμα ‘λόγου’, αλλά, όχι ‘ψήφου’ και δεν υπολογίζονται στην απαρτία των Γ.Σ..

3. Τα Επίτιμα µέλη δεν έχουν οικονομικές -προς το Σωματείο- υποχρεώσεις.

4. Τα Επίτιμα µέλη έχουν το δικαίωμα του να συμμετέχουν στα Όργανα, στις Επιτροπές και στις Ομάδες Εργασίας του Σωματείου.

5. Τα Επίτιμα µέλη στα Όργανα δεν έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται.

6. Τα Επίτιμα µέλη -αν το επιθυμούν- μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν ισότιμα -των Ιδρυτικών- μέλη. Την απόφαση επ’ αυτής της αιτήσεως λαμβάνει -βάσει σχετικής προτάσεως του Δ.Σ.- η αμέσως επομένη -μετά την κατάθεση της εν λόγω αιτήσεως- Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα.

Ειδικότερα, τα μέλη του Σωματείου θα πρέπει:

1. να τηρούν τις αρχές και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικότερα, να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την διάδοση των αρχών και των σκοπών του Σωματείου,

2. να μετέχουν τακτικά και ενεργά στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς επίσης στις συγκεντρώσεις, στις συζητήσεις, στις ψηφοφορίες και γενικότερα, σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου,

3. να συμμετέχουν στις πρακτικές δραστηριότητες και υποχρεώσεις του Σωματείου, όπως αυτές προσδιορίζονται από το ισχύον Καταστατικό, τον εκάστοτε εσωτερικό κανονισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση,

4. να απέχουν από κάθε είδους δραστηριότητες που αντιστρατεύονται τις αρχές και τους σκοπούς του Σωματείου και να µην ασκούν επαγγελµατική ή άλλη δραστηριότητα, που αντίκειται σε αυτά ή που υπονομεύει αυτά,

5. να στελεχώνουν και να οργανώνουν τα τοπικά όργανα του Σωματείου, [παραρτήματα, γραφεία, επιτροπές κ.ο.κ.],

6. να λαμβάνουν μέρος στην συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία των εκάστοτε ‘ομάδων εργασίας’ που θα επεξεργάζονται ειδικές θεματικές ενότητες και υποθέσεις, ανά κατηγορία και τομείς,

7. να στελεχώνουν τις εκάστοτε ‘επιστημονικές ομάδες εργασίας, του Σωματείου για την πραγμάτωση των σκοπών του,

8. να ενημερώνονται σχετικά με τις δραστηριότητες του Σωματείου, να λαμβάνουν και να μελετούν τις εκδόσεις του,

9. να ενημερώνονται σχετικά με τις δραστηριότητες του Σωματείου, να λαμβάνουν και να μελετούν τα πονήματά του [δημοσιεύσεις, μελέτες κ.λπ.], ούτως ώστε έτσι να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ποιότητος της ζωής των πολιτών της χώρας µας.

10. να εκπληρώνουν όλες τους τις οικονομικές υποχρεώσεις, να καταβάλουν εμπροθέσμως τις τακτικές τους εισφορές και συνδρομές τους, όπως αυτές αποφασίζονται, από την Γενική Συνέλευση ή/& το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Η τήρηση των υποχρεώσεων των µελών, καθώς και η άσκηση των αντιστοίχων δικαιωμάτων τους θα πρέπει να γίνεται βάσει των αρχών της δημοκρατίας, της αυτοδιάθεσης, του ανθρωπισμού, της αλληλεγύης και του σεβασμού της προσωπικότητάς τους &
 2. Τα μέλη που θα στελεχώνουν τις διάφορες ‘ομάδες εργασίας’ του Σωματείου -εφ’ όσον το επιθυμούν- θα επιλέγονται -στην εκάστοτε προς πλήρωση ομάδα- κατά το ένα ήμισυ δια κληρώσεως και κατά το άλλο ήμισυ κατ’ επιλογήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζοντας για το εν λόγω θέμα θα λαμβάνει υπ’ όψιν του τόσο τις επ’ αυτού προτιμήσεις των μελών, όσο και τις ιδιαίτερες επιστημονικές, τεχνικές, γνωστικές και άλλες καταρτίσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ & Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Κάθε µέλος του Σωματείου έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει αυτοβούλως από αυτό, οποτεδήποτε αυτό το θελήσει. Όμως, υποχρεούται πριν αποχωρήσει να έχει εξοφλήσει όλες τις εισφορές του και οιεσδήποτε άλλες οικονομικές εκκρεμότητες ή επιβαρύνσεις που του αναλογούν, μέχρι την ημέρα της αποχώρησης ή της διαγραφής του και να έχει επιστρέψει το κάθε τι που ανήκει στο Σωματείο, το οποίο του έχει παραχωρηθεί και βρίσκεται μέχρι εκείνη την στιγμή στα χέρια του.

Ένα μέλος του Σωματείου διαγράφεται:

1. με αίτησή του για εκούσια αποχώρησή του από το Σωµατείο και διαγραφή του από το µητρώο µελών, η οποία εγκρίνεται στο αμέσως επόμενο -μετά την αίτησή του- Διοικητικό Συμβούλιο,

2. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον το µέλος δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις. Στην περίπτωση αυτήν, το διαγραφέν µέλος μπορεί να αιτηθεί την εκ νέου εγγραφή του στο Σωματείο, αφού κι εφ’ όσον θα έχει τακτοποιήσει όλες τις μέχρι τούδε οικονομικές του υποχρεώσεις, που δεν είχε καταβάλει μέχρι και την ημέρα της διαγραφής του και που ως εκ τούτου, διεγράφη &

3. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου [η οποία συζητείται και επικυρούται υποχρεωτικώς κατά την αμέσως επομένη -της αποφάσεως του Δ.Σ.- Γενική Συνέλευση, άλλως δεν θα ισχύει], εν πάσει περιπτώσει που το εν λόγω µέλος επιδεικνύει συμπεριφορά και αναπτύσσει δραστηριότητα -εντός ή/& εκτός του Σωματείου- αντίθετη προς τις αρχές και τους σκοπούς του, εμποδίζοντας έτσι την εκτέλεση των αποφάσεων των Οργάνων του ή δεν συμμορφώνεται µε τις αποφάσεις αυτών και τις διατάξεις του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Εις πάσαν περίπτωσιν, προ της επιβολής της διαγραφής, το -υπό διαγραφή- µέλος του Σωματείου θα πρέπει να καλείται σε απολογία από το Διοικητικό Συμβούλιο, δια αποδεδειγμένης προσκλήσεως.

2. Αν το µέλος δεν υποβάλλει γραπτή απολογία στο Δ.Σ. ή δεν εμφανισθεί για να απολογηθεί έστω και προφορικώς ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου -αν και αποδεδειγμένως είχε κληθεί- τότε το Δ.Σ. αποφασίζει και κρίνει αυτοβούλως -χωρίς απολογία και ερήμην του εν λόγω µέλους- την διαγραφή του.

3. Το θιγόμενο µέλος έχει το δικαίωμα να προσφύγει -εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να διαγραφεί- στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, [αφού στις οποίες τυχόν Γ.Σ. του Συλλόγου -άλλωστε- επικυρώνονται και καθίστανται τελεσίδικες ή ακυρώνονται οι αποφάσεις διαγραφής μέλους].

Η προσφυγή του αυτή γίνεται  οπωσδήποτε και μόνον δια της καταθέσεως σχετικής αιτήσεώς του στο Δ.Σ., το οποίο ακολούθως είναι υποχρεωμένο να εντάξει οπωσδήποτε στην ημερησία διάταξη της όποιας αμέσως επομένης Γ.Σ. το εν λόγω αίτημα του προς άρση της απόφασης της διαγραφής του ως μέλος, βάση σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ..

Το µέλος αυτό, μετά από έγγραφη πρόσκλησή του στην σχετική Γ.Σ. [που αποδεδειγμένως θα του έχει επιδοθεί -ηλεκτρονικώς & ταχυδρομικώς- από το Δ.Σ. -τουλάχιστον- δέκα [10] ημερολογιακές ημέρες προ της συγκλήσεώς της] οφείλει να καταθέσει κλειστό φάκελο με την έγγραφη απολογία του δια να ανοιχτεί και να αναγνωσθεί από τον πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας των εργασιών της Γ.Σ., εκτός κι αν προτιμήσει να απολογηθεί προφορικώς ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.

Αν το εν λόγω μέλος δεν παρουσιαστεί για να απολογηθεί, η Γ.Σ. θα αποφασίσει και θα κρίνει ερήμην του το αν θα ακυρώσει ή αν θα επικυρώσει τελεσιδίκως την επιβληθείσα από το Δ.Σ. διαγραφή του. Επίσης, η Γ.Σ. θα αποφασίσει και θα κρίνει παρόντος αυτού [για το αν θα ακυρώσει ή θα επικυρώσει τελεσιδίκως την επιβληθείσα από το Δ.Σ. διαγραφή του] αν παρουσιαστεί, αλλά, αρνηθεί να απολογηθεί.

4. Το υπό διαγραφή µέλος μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε υπερασπιστικά -για την μη διαγραφή του- στοιχεία, προκειμένου να υποστηρίξει την μη διαγραφή του.

Αν τα στοιχεία αυτά τα καταθέσει επισήμως στο Δ.Σ. ή στην Γ.Σ., πριν από την έναρξη των εργασιών τους, κατά την διάρκεια των οποίων πρόκειται να συζητηθεί το θέμα της διαγραφής του, τότε το εν λόγω μέλος θα πρέπει να λάβει έγγραφο αποδεικτικό παραστατικό για την κατάθεσή τους, από τον αρμόδιο Γ.Γ. [ή από τον Ε.Γ.].

5. Αν το προς διαγραφή µέλος -ως δικαιούται- προσφύγει στην αμέσως επόμενη Γ.Σ. -εναντίον της αποφάσεως του Δ.Σ. να διαγραφεί- τότε [κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ αυτής της αποφάσεως του Δ.Σ. και της αμέσως επομένης Γ.Σ.] αναστέλλεται η ιδιότητα του λόγω μέλους ως προς κάθε δικαίωμα και υποχρέωση που αυτό είχε ως τότε. Επίσης, αναστέλλεται κάθε αρμοδιότητα, δραστηριότητα και σχέση του με όποιο όργανο σε αυτό μπορεί να συμμετείχε [ομάδα εργασίας, επιτροπή κ.ο.κ.].

Η θέση του στα όργανα αυτά θα καταλαμβάνεται προσωρινώς από το Μέλος του Δ.Σ. ή ένα άλλο Ιδρυτικό μέλος που θα έχει ορισθεί [βάση σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ.] να λάβει την θέση του για κάθε αρμοδιότητά του, καθώς και για τις λήψεις αποφάσεων στα όργανα αυτά.

Βεβαίως, το Μέλος του Δ.Σ. ή ένα άλλο Ιδρυτικό μέλος που θα έχει ορισθεί να αντικαταστήσει το προς διαγραφή µέλος σε όποιο όργανο αυτό μπορεί να συμμετείχε, δεν θα πρέπει να ήταν ήδη από πριν μέλος των οργάνων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

& ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ &

Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Α. Τα Όργανα της διοικήσεως του Σωματείου είναι:

1. η Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών μελών, η οποία είναι το κυρίαρχο σώμα του Σωματείου,

2. το επταμελές [7] Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διαχειρίζεται διοικητικώς την καθημερινή λειτουργία και κάθε υπόθεση του Σωματείου &

3. η Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία [3] τακτικά και -τουλάχιστον- τρία [3] αναπληρωματικά μέλη, ελέγχει διαρκώς την διοικητική και την οικονομική διαχείριση του Σωματείου από το Δ.Σ., καθ’ όλην την διάρκεια της θητείας αυτού.

Β. Εκπροσώπηση του Σωματείου:

Εις πάσαν περίπτωσιν, το Σωματείο εκπροσωπείται δια του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή δια του νομίμου αντικαταστάτη του.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1.  Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου.

2.  Τις εργασίες των Γ.Σ. μπορούν να παρακολουθούν -ανεξαιρέτως- όλα τα μέλη του Σωματείου.

Όμως, το σώμα της Γ.Σ., που μπορεί να λαμβάνει οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις επί όλων των θεμάτων που αφορούν το Σωματείο, αποτελείται μόνο από Ιδρυτικά μέλη.

Το εν λόγω σώμα -που λαμβάνει αποφάσεις δια ψηφοφορίας- θα απαρτίζεται μόνο από τα Ιδρυτικά μέλη -με δικαίωμα ψήφου, δηλαδή, του ‘εκλέγειν’ και του ‘εκλέγεσθαι’- τα οποία θα έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους, μέχρι της ενάρξεως λήψεως αποφάσεων [διενέργεια ψηφοφοριών].

3. Στην Γενική Συνέλευση θα λαμβάνονται αποφάσεις πλειοψηφικώς, δια της ψηφοφορίας των -εχόντων δικαιώματος ψήφου- Ιδρυτικών μελών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης και της συζήτησης όλων των προς ψήφιση ή μη θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Συγκεκριμένα, το προεδρείο της Γ.Σ. διενεργεί μυστική ψηφοφορία [με κάλπη] καλώντας ονομαστικώς -δια καταλόγου- όλα τα μέλη της Γ.Σ..

4.  Οι αποφάσεις της Γ.Σ. -που θα πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω καταστατικού και των σχετικών νόμων του κράτους- δεσμεύουν όλα τα μέλη του Σωματείου, ανεξαρτήτως του αν αυτά θα είναι παρόντα ή απόντα, είτε θα αποτελούν μέρος της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας.

5.   Στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου:

α) εκλέγονται ανά διετία τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του κάθε νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και της κάθε νέας Ελεγκτικής Επιτροπής, δια μυστικής ψηφοφορίας, με χρήση μίας ψηφοδόχου και ενιαίου ψηφοδελτίου, πλην του πρώτου Δ.Σ. και της πρώτης -αυτού- Ε.Ε., που αυτά θα εκλεγούν για πρώτη φορά αμέσως μετά την έκκριση του Καταστατικού από το αρμόδιο Πρωτοδικείο,

β) ελέγχεται και εγκρίνεται ή αιτιολογημένα απορρίπτεται ο διοικητικός και ο οικονομικός απολογισμός του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου και οι των επ’ αυτών έλεγχοι της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και αποφασίζεται το αν θα απαλλαγεί ή όχι το απερχόμενο Δ.Σ. και η απερχόμενη Ελεγκτική Επιτροπή από κάθε τους -σχετική με τις αρμοδιότητές τους- ευθύνη,

γ) αποφασίζεται κάθε ζήτημα το οποίο αφορά εις τους σκοπούς, τις δραστηριότητες και τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου,

δ) εγκρίνονται ή αιτιολογημένα απορρίπτονται οι όποιες προτεινόμενες τροποποιήσεις άρθρων του Καταστατικού του Σωματείου,

ε) εγκρίνεται ή αιτιολογημένα απορρίπτεται ο εκάστοτε προτεινόμενος ετήσιος προϋπολογισμός, αφού κι εφ’ όσον έχει αποφασιστεί από το Δ.Σ. η κατάρτιση ενός τέτοιου,

στ) εγκρίνεται ή αιτιολογημένα απορρίπτεται η όποια πρόταση διαγραφής οποιουδήποτε μέλους και

ζ) εγκρίνεται ή αιτιολογημένα απορρίπτεται η πρόταση διάλυσης του Σωματείου.

6. Η Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται ετησίως [οπωσδήποτε κάθε χρόνο] εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, καλείται ως ‘Τακτική Γ.Σ.’.

7. Η Γ.Σ., που συγκαλείται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφου αιτήσεως τουλάχιστον του ενός πέμπτου [1/5] του συνόλου των μελών του Σωματείου, καλείται ως ‘Έκτακτη Γ.Σ.’.

Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει στην αίτηση να αναφέρεται με σαφήνεια και επαρκή επεξήγηση ο λόγος της αιτήσεως συγκλήσεως εκτάκτου Γ.Σ..

Εν συνεχεία, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει την Γ.Σ. εντός είκοσι [20] ημερολογιακών ημερών από της καταθέσεως της σχετικής αιτήσεως.

 1. Όποια ‘Έκτακτη Γ.Σ.’ συγκληθεί με αντικείμενο εργασιών της -βάσει της ημερησίας διατάξεως- να είναι κάθε θέμα που φορά:
  1. τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου,
  2. την τροποποίηση άρθρων του εν λόγω καταστατικού ή
  3. την πρόταση διάλυσης του Σωματείου,

θα καλείται ως ‘Ειδική Γ.Σ.’.

# ‘Έκτακτη Γ.Σ.’ καλείται και η Γ.Σ. αυτή που θα συγκληθεί ύστερα από απόφαση των μελών του σώματος μίας ‘Ειδικής Γ.Σ.’, η οποία θα μπορεί να λάβει χώρα και αμέσως μετά από την περάτωση της εν λόγω ‘Ειδικής Γ.Σ.’, με τα ίδια μέλη και τις ίδιες διαδικασίες διεξαγωγής της ‘Ειδικής Γ.Σ.’ που προκάλεσε την σύγκλιση της ‘Εκτάκτου Γ.Σ.’ αυτής.

Σε αυτήν την ‘Ειδική Γ.Σ.’ δεν θα συζητείται κανένα επιπλέον -της ημερήσιας διατάξεως ή της αιτήσεως μελών- θέμα. Σε περίπτωση δε, που -στο πλαίσιο της Ειδικής αυτής Γ.Σ.- λάβουν χώρα τέτοιες συζητήσεις, αυτές θα θεωρούνται άκυρες, όπως επίσης άκυρες θα θεωρούνται και οι οποιεσδήποτε αποφάσεις ληφθούν σχετικώς επί των επιπροσθέτων αυτών θεμάτων.

Έκτος κι αν το σώμα της εν λόγω ‘εδικής Γ.Σ.’ αποφασίσει να εξετάσει και κάποιο άλλο έκτακτο -σημαντικής αξίας και σπουδαιότητας- θέμα που θα έχει προταθεί, θα μπορεί να συζητηθεί -εν συνεχεία- σε νέα διαδικασία σύγκλισης Γ.Σ., υπό την μορφή ‘Εκτάκτου Γ.Σ.’ και όχι ως μέρος και συνέχεια της ‘Ειδικής Γ.Σ.. Άρα, η όποια απόφαση ληφθεί γι’ αυτό το θέμα θα αποτελεί απόφαση της επακόλουθης Εκτάκτου Γ.Σ., η οποία έλαβε χώρα σε άμεση συνέχεια της Ειδικής Γ.Σ., όπου αποφασίσθηκε η αναγκαιότητα συζήτησης του εν λόγω σημαντικού θέματος.

9. Τα μέλη καλούνται στις Γενικές Συνελεύσεις δια προσκλήσεως, η οποία μπορεί να είναι σε έντυπη ή/& σε ηλεκτρονική μορφή.

Η πρόσκλησή τους αυτή θα μπορεί να γίνεται είτε δια της αποστολής σχετικής επιστολής ταχυδρομικώς ή μέσω κάθε άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού ή μη μέσου, π.χ.: μέσω τηλεομοιοτυπίας [fax], γραπτών μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα [sms], αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος [e-mail] στην ισχύουσα ηλεκτρονική τους διεύθυνση κ.ο.κ..

Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω πρόσκληση θα πρέπει να αποστέλλεται και να αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου, τουλάχιστον είκοσι [20] ημερολογιακές ημέρες προ της διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης, η εν λόγω πρόσκληση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της έδρας του Σωματείου και των εκάστοτε παραρτημάτων του.

Στις προσκλήσεις ορίζονται με σαφήνεια ο τόπος, ο χρόνος και το είδος της Γενικής Συνελεύσεως [τακτικής, εκτάκτου ή ειδικής] ή της επαναληπτικής Γ.Σ. [σε περίπτωση ματαιώσεως της [όποιου είδους] αρχικής Γ.Σ. λόγω ελλείψεως απαρτίας ή για οποιονδήποτε έκτακτο-σημαντικό λόγο], καθώς και τα προς συζήτηση της ‘ημερησίας διατάξεως’ θέματα.

10. Τα μέλη που προσέρχονται στην Γ.Σ. υπογράφουν σε σχετικό κατάλογο για την βεβαίωση της απαρτίας.

11. Προκειμένου να θεωρηθεί το ότι η Γενική Συνέλευση τελείται εν απαρτία και ως εκ τούτου, το σώμα της Γ.Σ. να προχωρήσει στην λήψη αποφάσεων [διενέργεια ψηφοφοριών] απαιτείται να είναι παρόντα [ή εξ αποστάσεως (ηλεκτρονικώς)] και ταμειακώς εντάξει [όπως η συμμετοχή τους καθορίζεται σε σχετικά άρθρα] -τουλάχιστον- τα τρία πέμπτα [3/5] εκ του συνολικού αριθμού -των εχόντων δικαιώματος ψήφου, δηλαδή- των Ιδρυτικών] μελών. Εις περίπτωσιν ελλείψεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και πάλι [με νέα ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου και στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της έδρας του] την επομένη εβδομάδα, στον ίδιο τόπο και χρόνο, την ίδια ημέρα και ώρα και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, οπότε τότε θα θεωρείται ότι τελείται εν απαρτία, οιοσδήποτε κι αν είναι ο αριθμός των παρισταμένων μελών.

Όμως, στην επαναληπτική Γ.Σ., ο αριθμός των παρόντων και ταμειακώς εντάξει Ιδρυτικών μελών [όπως η συμμετοχή τους καθορίζεται σε σχετικά  άρθρα] δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος του ημίσεως επί τοις εκατό συν ένα [50%+1] εκ -του συνόλου- των Ιδρυτικών μελών και πάντως, σε κάθε περιπτωση, όχι λιγότερα των είκοσι [20] ατόμων.

12. Τα ταμειακώς τακτοποιημένα Ιδρυτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να λαμβάνουν θέση και να ψηφίζουν για τα προς εξέταση θέματα των Γ.Σ. δια ζώσης ή/& δια θεωρημένης υπευθύνου δηλώσεως [δια το γνήσιο της υπογραφής τους] από την Αστυνομία ή από τα Κ.Ε.Π. ή με αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής [e-mail] [εκ προδεδομένης ηλεκτρονικής διευθύνσεως], εφ’ όσον συμμετέχουν στην διαδικασία της Γενικής Συνελεύσεως μέσω βιντεοκλήσεως ή/& τηλεδιασκέψεως [π.χ., μέσω skype ή livestreaming κ.ο.κ.].

13. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων -για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως- λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας με χρήση κάλπης, βάσει σχετικής πλειοψηφίας εκ των ψηφισάντων του ημίσεως συν ένα επί τοις εκατό [50%+1] των παρισταμένων και ‘ταμειακώς εντάξει’* Ιδρυτικών μελών, πλην των περιπτώσεων που προβλέπεται ρητώς -εκ του παρόντος καταστατικού- ηυξημένη πλειοψηφία.

*   ‘Ταμιακώς εντάξει’ [τακτοποιημένα] θεωρούνται τα μέλη τα οποία έχουν καταβάλει δια χειρός στον Ταμεία ή έχουν καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου τις ετήσιες -εκκρεμούσες ή μη- συνδρομές τους μέχρι και την στιγμή της ενάρξεως της λήψεως αποφάσεων [διενέργεια ψηφοφοριών] της Γ.Σ..

* ΤΑ ΕΙΔΗ & ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Α. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ [Τ.Γ.Σ.]

Η Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται ετησίως [οπωσδήποτε κάθε χρόνο] εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, καλείται ως ‘Τακτική Γ.Σ.’.

Κατά την Τ.Γ.Σ.:

1) εκλέγονται τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και -αρχής γενομένης αυτού- ανά διετία [2] κάθε νέου Δ.Σ., δια μυστικής ψηφοφορίας, με την χρήση μίας ψηφοδόχου και ενός ενιαίου ψηφοδελτίου,

2) εκλέγονται τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της πρώτης Ε.Ε. και -αρχής γενομένης αυτής- ανά διετία [2] κάθε νέας Ελεγκτικής Επιτροπής, δια μυστικής ψηφοφορίας, με την χρήση μίας ψηφοδόχου και ενός ενιαίου ψηφοδελτίου,

3) ελέγχεται και εγκρίνεται ή αιτιολογημένα απορρίπτεται ο διοικητικός και ο οικονομικός απολογισμός του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου και οι των επ’ αυτών έλεγχοι της Ελεγκτικής Επιτροπής και αποφασίζεται το αν θα απαλλαγεί ή όχι το απερχόμενο Δ.Σ. και η απερχόμενη Ε. Ε. από κάθε τους -σχετική με τις αρμοδιότητές τους- ευθύνη,

4) εγκρίνεται ή αιτιολογημένα απορρίπτεται ο εκάστοτε προτεινόμενος ετήσιος προϋπολογισμός, αφού κι εφ’ όσον έχει αποφασιστεί από το Δ.Σ. η κατάρτιση ενός τέτοιου &

5) εγκρίνεται ή αιτιολογημένα απορρίπτεται η όποια πρόταση διαγραφής οποιουδήποτε μέλους.

Β. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ [Ε.Γ.Σ.]

Η Γ.Σ., που συγκαλείται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφου αιτήσεως τουλάχιστον του ενός πέμπτου [1/5] του συνόλου των μελών του, καλείται ως ‘Έκτακτη Γ.Σ.’.

1. Η Ε.Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. εφ’ όσον σπουδαίοι λόγοι [αμεσότητας ως προς την λήψη αποφάσεως λόγω της κρισιμότητας κάποιου γεγονότος ή κάποιας σημαντικής αιτίας ή/& για λόγους αστικής ευθύνης έναντι τρίτων κ.λπ.] ή τα συμφέροντα του Σωματείου το απαιτούν.

2. Στην Ε.Γ.Σ. δεν συζητείται κανένα επιπλέον -της ημερήσιας διατάξεως ή της αιτήσεως μελών- θέμα. Τέτοιες συζητήσεις στην Ε.Γ.Σ. δε, θεωρούνται άκυρες, όπως επίσης άκυρες θεωρούνται οι οποιεσδήποτε αποφάσεις ληφθούν επί των θεμάτων αυτών.

3. Η Ε.Γ.Σ. συνεδριάζει νομίμως σύμφωνα με τα ποσοστά απαρτίας που απαιτούνται και για την Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως αυτά αναφέρονται σχετικώς στο  9ο άρθρο του εν λόγω καταστατικού.

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ [Ε.Γ.Σ.]

Όποια ‘Έκτακτη Γ.Σ.’ συγκληθεί με αντικείμενο εργασιών της -βάση της ημερησίας διατάξεως- να είναι κάθε θέμα που φορά:

 1.  τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου,
 2.  την τροποποίηση άρθρων του εν λόγω καταστατικού ή
 3. την πρόταση διάλυσης του Σωματείου,

θα καλείται ως ‘Ειδική Γ.Σ.’.

# ‘Έκτακτη Γ.Σ.’ καλείται και η Γ.Σ. αυτή που θα συγκληθεί ύστερα από απόφαση των μελών του σώματος μίας ‘Ειδικής Γ.Σ.’, η οποία θα μπορεί να λάβει χώρα και αμέσως μετά από την περάτωση της εν λόγω ‘Ειδικής Γ.Σ.’, με τα ίδια μέλη και τις ίδιες διαδικασίες διεξαγωγής της ‘Ειδικής Γ.Σ.’ που προκάλεσε την σύγκλιση της ‘Εκτάκτου Γ.Σ.’ αυτής.

Η Ειδική Γενική Συνέλευση συγκαλείται:

1. για την τροποποίηση του καταστατικού,

2. όταν συντρέχει περίπτωση ανταλλαγής ή/& απόκτησης από τον Σύλλογο,ακινήτων ή υψηλής αξίας κινητών [μεγαλύτερης του ποσού των 30.000 €] περιουσιακών στοιχείων,

3. όταν συντρέχει περίπτωση εκποίησης της ακίνητης περιουσίας του Σωματείου &

4. όταν  συντρέχουν λόγοι διάλυσης του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

‘ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ’

Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές [7] Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε δύο [2] χρόνια από σχετική Τακτική Γενική Συνέλευση των ταμειακώς εντάξει Ιδρυτικών μελών, δια μυστικής ψηφοφορίας, με χρήση κάλπης.

2. Τα άρτι εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ., εντός δέκα [10] ημερολογιακών ημερών, μετά από την εκλογή τους και υπό την προεδρεία του πλειοψηφούντος συμβούλου συνέρχονται σε ειδική μυστική συνεδρίαση, προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα και δια μυστικής ψηφοφορίας -με χρήση κάλπης-να εκλέξουν:

α) πρόεδρο,        β) αντιπρόεδρο,                γ) γενικό γραμματέα,

δ) ταμία,            ε) ειδικό γραμματέα,         στ) βοηθό ταμία και

ζ) έφορο.

3. Ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματεύς και ο ταμίας, συνιστούν το προεδρείο του Δ.Σ..

4. Αμέσως μετά το πέρας του καθορισμού της συνθέσεως του νεοπαγούς Δ.Σ., ο προεδρεύων πλειοψηφών σύμβουλος θα ανακοινώσει την σύνθεση του σώματος του νέου Δ.Σ. στα μέλη του Σωματείου, δια της αναρτήσεώς της στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της έδρας του και θα πρέπει να την αποστείλει αμέσως -δια κάθε πρόσφορου μέσου- στα εκάστοτε παραρτήματα του Σωματείου, για την ανάρτησή της στον εκεί πίνακα ανακοινώσεων τους.

5. Εντός πέντε [5] εργασίμων ημερών -από την συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα- το απερχόμενο Δ.Σ. θα πρέπει να έχει παραδώσει και το νέο Δ.Σ. θα πρέπει να έχει παραλάβει, τα αρχεία, την σφραγίδα, τα μητρώα, τα βιβλία και όλην την περιουσία του Σωματείου [μαζί με τα σχετικά παραστατικά], καθιστάμενο εφ’ εξής συνολικώς υπόλογο το νέο Δ.Σ..

6. Το εκάστοτε Δ.Σ.:

– διοικεί το Σωματείο βάσει των αρχών του Συντάγματος, των κειμένων νόμων,  των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, του καταστατικού και του εκάστοτε εσωτερικού κανονισμού,

– εκπροσωπεί -δια του προέδρου του- το Σωματείο, έναντι πάντων,

– καταρτίζει και ελέγχει την ορθή τήρηση και εφαρμογή του εκάστοτε εσωτερικού κανονισμού,

– εκτελεί τον προϋπολογισμό και τις εκάστοτε αποφάσεις που υπερψηφίστηκαν στις Γενικές Συνελεύσεις,

– καταρτίζει το πρόγραμμα δράσης του, για την χρονική περίοδο της θητείας του,

– εγκρίνει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της κάθε διετούς [2] διοικητικής του θητείας, το οποίο θα μπορεί να τροποποιείται [συμπληρωματικά ή/& αφαιρετικά] καθ’ όλην την διάρκεια της εν λόγω θητείας του,

– διοικεί και διαχειρίζεται τους πόρους, την κινητή και ακίνητη περιουσία και γενικότερα τις -πάσης φύσεως- υποθέσεις του Σωματείου,

– έχει την εποπτεία της ιστοσελίδας του Σωματείου και της ύλης που αυτή -κάθε φορά-θα περιλαμβάνει, καθώς επίσης και την γενική εποπτεία και έγκριση όλων των προς δημοσίευση κειμένων του Σωματείου,

– έχει την γενική ευθύνη όλων των δραστηριοτήτων του Σωματείου,

– προπαρασκευάζει τις εργασίες κάθε Γενικής Συνελεύσεως,

– καθορίζει τα ‘θέματα ημερησίας διατάξεως’ της κάθε Γ.Σ.,

– φροντίζει για την έμπρακτη εφαρμογή των αποφάσεων της κάθε Γ.Σ.,

– έχει την ευθύνη της τηρήσεως των διατάξεων του καταστατικού, του τυχόντος εσωτερικού κανονισμού και των σχετικών με αυτά αποφάσεών του,

– λαμβάνει κάθε κατάλληλο και ενδεδειγμένο μέτρο για την επίτευξη των σκοπών του γενικότερα &

– λογοδοτεί για όλες τις ενέργειές του στο ανώτατο όργανο του Σωματείου, την Γ.Σ..

7. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο, [που εκλέγεται από τα ταμειακώς τακτοποιημένα Ιδρυτικά μέλη του Σωματείου, κατά την διάρκεια των εργασιών σχετικής γι’ αυτό Γ.Σ.] συνεδριάζει τακτικώς -τουλάχιστον μία [1] φορά τον μήνα- σε καθορισμένη ημέρα και ώρα, που το ίδιο οφείλει να ορίσει, ευθείς εξ αρχής από συστάσεώς του.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο τελεί εν απαρτία εφ’ όσον παρευρίσκονται τα μισά [50%] συν ένα [1] Μέλη του και αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία των παρόντων [50%+1] Μελών του.

10. Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολογήτως σε τρεις [3] συναπτές συνεδριάσεις ή σε οκτώ [8] από συνολικά είκοσι [20] τακτικές συνεδριάσεις είναι δυνατόν να αντικατασταθεί -με απόφαση του Δ.Σ.- από τα αμέσως επόμενα -κατά σειρά- αναπληρωματικά μέλη, βάσει των ψήφων που έλαβαν στην σχετική εκλογική διαδικασία.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παυθεί προ της λήξεως της θητείας του μόνον δια αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Μάλιστα, σε αυτήν την περίπτωση -για την λήψη μίας τέτοιας αποφάσεως- απαιτείται η απαρτία των τριών τετάρτων [¾] του συνόλου των Ιδρυτικών μελών και εξ αυτών, η πλειοψηφία των τριών τετάρτων [¾].

12. Για την καλλίτερη διεξαγωγή των εργασιών του Σωματείου το Δ.Σ. μπορεί να προσλαμβάνει υπαλληλικό ή/& εργατικό προσωπικό ή να συνάπτει με τρίτους συμβάσεις μισθώσεως έργου ή/& παροχής υπηρεσιών, ορισμένου ή/& αορίστου χρόνου.

13. Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει για την ένταξη ή για την αποχώρηση του Σωματείου από κάποιο άλλο όργανο, ίδρυμα ή οργανισμό, δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο, με ομοειδείς ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξαρτήτως του αν αυτό εδράζεται στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

14. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται προσωπικώς, αλληλεγγύως και συλλογικώς για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις του, εκτός κι αν απουσιάζουν ή μειοψηφούν σε κάποια απόφαση, οπότε τότε η απουσία ή η μειοψηφία αυτή θα πρέπει να βεβαιούται και να καταγράφεται στα πρακτικά, κι ως εκ τούτου, απαλλάσσονται των όποιων -σχετικά με το επίμαχο θέμα- ευθυνών τους.

15. Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του, οι οποίες βεβαίως, θα πρέπει να είναι σύμφωνες ως προς τα περιεχόμενα άρθρα του ελληνικού Συντάγματος, των κειμένων διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας, των αποφάσεων των Γ.Σ., του εν λόγω Καταστατικού και του τυχόν ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού του Σωματείου. Πάντως, σε κάθε περίπτωση οφείλουν να υπηρετούν νομίμως τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ, Η ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς και απαρεγκλίτως -τουλάχιστον- μία [1] φορά τον μήνα στην έδρα του Σωματείου και εκτάκτως όπου ή/& όποτε εκ των πραγμάτων ή/& των συνθηκών ο πρόεδρός του το κρίνει αυτό αναγκαίο ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία [3] μέλη του Δ.Σ..

2. Το Δ.Σ. θεωρείται ότι τελεί εν απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα [4] Μέλη του.

3. Κατά την συνεδρίασή του το Δ.Σ. συζητά και αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωματείου.

4. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ψηφοφορίας επί προσωπικού αυτή θα πρέπει να είναι μυστική.

5. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. διακρίνονται σε ανοικτές και κλειστές. Ανοικτές γίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες μπορεί να παρευρίσκεται κάθε μέλος του Σωματείου [είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως, (μέσω βιντεοκλήσεως ή τηλεδιασκέψεως, π.χ., μέσω skype ή livestreaming κ.ο.κ.)], με δικαίωμα λόγου, αλλά, άνευ δικαιώματος ψήφου.

6. Δικαίωμα λόγου -κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ.- έχει κάθε μέλος του Σωματείου, εφ’ όσον η παρέμβασή του είναι σύντομη, λιτή και περιεκτική και συμβάλει εποικοδομητικά στο εκάστοτε συζητούμενο θέμα.

7. Ανοιχτές θα πρέπει να είναι ετησίως τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό [20%] των τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και μοιρασμένες μία ανά τετράμηνο. Το ποιες συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα είναι ανοικτές θα γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση που θα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της έδρας του Σωματείου και στα εκάστοτε παραρτήματά του, τουλάχιστον τρεις [3] ημέρες προ της εν λόγω συνεδριάσεως του Δ.Σ..

8. Η πρόσκληση των Μελών του Δ.Σ. για κάθε συνεδρίαση -που θα διεξάγεται σε συγκεκριμένο και προκαθορισμένο τόπο και χρόνο- μπορεί να απευθύνεται εντύπως δια παραδόσεώς της εις χείραν τους ή ταχυδρομικώς [με αποστολή σχετικής συστημένης επιστολής] ή/& ηλεκτρονικώς [μέσω τηλεομοιοτυπίας (Φαξ/fax) ή με αποστολή γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος στα κινητά τους τηλέφωνα (sms) ή στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail)], τουλάχιστον τρεις [3] ημέρες προ της συνεδριάσεως του Δ.Σ..

9. Τα πεπραγμένα των συνεδριάσεων του Δ.Σ. πρέπει να καταχωρούνται στο τηρούμενο ‘βιβλίο πρακτικών’ αυτού, μετά το πέρας της κάθε συνεδριάσεως.

Τα πεπραγμένα της συνεδριάσεως του Δ.Σ. αρχικώς θα πρέπει να καταγράφονται σε πρόχειρο ή/& να ηχογραφούνται. Το πρόχειρο αυτό θα προσυπογράφεται από τα παρόντα -στην εκάστοτε συνεδρίαση- μέλη.         Εν συνεχεία, τα πεπραγμένα θα πρέπει να καθαρογραφούν στο τηρούμενο ‘βιβλίο πρακτικών’ του Δ.Σ., να διαβαστούν πριν την επόμενη συνεδρίασή του και να υπογραφούν εκ νέου από τα Μέλη του, που παρέστησαν στην εν λόγω συνεδρίασή του, όπως και από τους τυχόν απόντες, οι οποίοι αν διαφωνούν με απόφαση ή αποφάσεις της προηγούμενης συνεδριάσεώς του -εις την οποία δεν είχαν παραστεί- οφείλουν να κάνουν εγγράφως σχετική μνεία.

10. Οι νομίμως ληφθείσες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και έχουν ισχύ για όλα τα μέλη του Σωματείου.

11. Στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται αυστηρώς να ανακοινώνουν σε τρίτους αποφάσεις, ενέργειες, σκέψεις ή/& συζητήσεις που γίνονται μεταξύ τους [εντός ή/& εκτός των οργάνων του Σωματείου], όσον αφορά θέματα αυτού, τα οποία από την φύση τους θα πρέπει να είναι απόρρητα, διότι μπορεί -αν αυτά δημοσιοποιηθούν- να προκύψει βλάβη στο Σωματείο ή/& σε κάποιο/α από τα μέλη του. Κατά συνέπεια, είναι δυνατή η επιβολή πειθαρχικής ποινής σε όποιο μέλος προέβη στην ανωτέρω ενέργεια [της δημοσιοποίησης θεμάτων του Σωματείου] ή ακόμη και διαγραφής του.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ, ΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ &

ΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Κάθε Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολογήτως από τρεις [3] διαδοχικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. [τακτικές ή έκτακτες] ή/& δικαιολογημένα ή μη από τις μισές [½] εκ των συνεδριάσεων που θα έχουν διεξαχθεί ετησίως θεωρείται ότι θα έχει αυτομάτως εκπέσει του αξίωματός του.

2. Μέλος του Δ.Σ., που για οιονδήποτε λόγο έχει εκπέσει του αξιώματός του, ενημερώνεται εγγράφως γι’ αυτό από τον Γενικό Γραμματέα.

Εν συνεχεία, καλείται εγγράφως από τον Γενικό Γραμματέα να καλύψει την κενωθείσα αυτήν θέση το αμέσως επόμενο -κατά σειράν εκλογής, βάσει ψήφων- αναπληρωματικό μέλος.

3. Αν οιοδήποτε Μέλος του Δ.Σ. δηλώσει παραίτηση [εγγράφως οποτεδήποτε ή προφορικώς κατά την διάρκεια συνεδριάσεως του Δ.Σ. (αποδεικνυόμενο από τα πρακτικά)] μόνο εκ του όποιου αξίωματός του, αλλά, παραμείνει στο Δ.Σ. και αυτή έχει γίνει αποδεκτή από τα υπόλοιπα Μέλη του Δ.Σ. τότε -εντός τριών [3] ημερολογιακών ημερών- τα μέλη του Δ.Σ. συνεδριάζουν εκτάκτως -υπό την προεδρία του προέδρου [ή του αντιπροέδρου, αν ο παρατεθείς είναι ο πρόεδρος]- προκειμένου να προβούν αμέσως σε συνολική ανασύσταση των θέσεων του Δ.Σ..

4. Αν οιοδήποτε Μέλος του Δ.Σ. έχει δηλώσει παραίτηση [εγγράφως οποτεδήποτε ή προφορικώς κατά την διάρκεια συνεδριάσεως του Δ.Σ. (αποδεικνυόμενο από τα πρακτικά)] εκ του όποιου αξίωματός του, κι εν γένει από το Δ.Σ. και αυτή έχει γίνει αποδεκτή από τα υπόλοιπα Μέλη του Δ.Σ. τότε:

– αμέσως μετά την αποδοχή της εν λόγω παραιτήσεως καλείται εγγράφως από τον Γενικό Γραμματέα να καλύψει την κενωθείσα αυτήν θέση το πρώτο επιλαχόν -κατά σειράν εκλογής [βάσει ψήφων]- αναπληρωματικό μέλος και ακολούθως,

– συγκαλούνται σε σώμα εκτάκτως όλα τα [παλαιά και νέα] Μέλη του Δ.Σ. υπό την προεδρία του προέδρου [ή του αντιπροέδρου, αν ο παρατεθείς είναι ο πρόεδρος] -εντός τριών [3] ημερολογιακών ημερών- και συνεδριάζουν με μοναδικό θέμα την συνολική ανασύσταση των θέσεων του Δ.Σ..

5. Εις περίπτωσιν που για πολύ σημαντικό λόγο παραιτηθούν ομαδικώς και τα επτά [7] Μέλη του Δ.Σ. [εγγράφως οποτεδήποτε ή προφορικώς κατά την διάρκεια συνεδριάσεως του Δ.Σ. (αποδεικνυόμενο από τα πρακτικά)], τότε αυτά [όπως ορίζει το άρθρο 9] υποχρεούνται πριν αποχωρήσουν να συγκαλέσουν -εντός είκοσι [20] ημερολογιακών ημερών- έκτακτη Γενική Συνέλευση, υπό την ευθύνη τους, έχοντας ως μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την αποδοχή της παραιτήσεώς τους και την -κατά συνέπεια- άμεση εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα τους αντικαταστήσει.

6. Αν ο πίνακας των αναπληρωματικών -για το Δ.Σ.- μελών έχει εξαντληθεί ή τα υπάρχοντα αναπληρωματικά μέλη δεν αποδέχονται να αναλάβουν θέση Μέλους του Δ.Σ., τότε τα εναπομείναντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει άμεσα -εντός τριών [3] ημερολογιακών ημερών- να προβούν σε αναπλήρωση των κενωθεισών θέσεων -εκ των Ιδρυτικών μελών του Σωματείου- δια κληρώσεως, χωρίς έτσι να απαιτείται η προσφυγή γι’ αυτό σε σύγκλιση Γενικής Συνελεύσεως.

7. Η διαδικασία αυτής της περιπτώσεως, δηλαδή, η -δια κληρώσεως- επιλογή Ιδρυτικού μέλους [ή/& μελών] για την πλήρωση θέσεως μέλους [ή/& μελών] του Δ.Σ. μπορεί να τελεστεί έως τρείς [3] φορές.

8. Εις περίπτωσιν υποβολής ενστάσεως εκ μέρους έστω κι εξ ενός Ιδρυτικού μέλους εναντίον της επιλογής αυτής, τότε το θέμα παραπέμπεται αμέσως σε Έκτακτη Γ.Σ., όπου και θα αποφασισθεί το:

– αν θα ισχύσει η εν λόγω επιλογή του Δ.Σ. ή

– αν θα επιλεγεί κάποιο άλλο -αντί αυτού- Ιδρυτικό μέλος για την πλήρωση της κενωθείσας θέσεως, είτε ακόμα,

– αν θα διενεργηθούν εκτάκτως εκλογές για ανάδειξη νέων αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ & ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.

Α. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προέδρου του Δ.Σ.:

1.   Ο πρόεδρος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου.

Αυτό σημαίνει το ότι εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον όλων των θεσμικών και μη Αρχών της πολιτείας, των φυσικών και νομικών προσώπων [Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ.] και γενικώς σε κάθε επαφή & δραστηριότητα του Σωματείου με τρίτους.

Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματός του ή όταν ο ίδιος το ζητήσει τον αντικαθιστά αυτοδικαίως ο αντιπρόεδρος.

Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματός του αντιπρόεδρου τον πρόεδρο αντικαθιστά ένα άλλο Μέλος του Δ.Σ., το οποίο θα έχει ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ..

2.  Ο πρόεδρος συγκαλεί σε συνεδρίαση το Δ.Σ. και καλεί τα μέλη του Σωματείου σε Γ.Σ., όπως ορίζεται σε σχετικά άρθρα του παρόντος καταστατικού.

3.  Ο πρόεδρος, μαζί με τον γενικό γραμματέα, καθορίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τις οποίες και διευθύνει, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία, δίνει -κατά σειρά- τον λόγο σε αυτούς που το επιθυμούν και αφαιρεί τον λόγο από όσους ομιλητές παρεκτρέπονται ή/& μακρηγορούν και έχει δικαίωμα να αποβάλλει από την συνεδρίαση τα όποια Μέλη παρεκτρέπονται ή/& επιδεικνύουν αντικαταστατική συμπεριφορά.

4.  Ο πρόεδρος, μαζί με τον γενικό γραμματέα, υπογράφει κάθε έγγραφο του Σωματείου ή που αφορά το Σωματείο, καθώς επίσης και τα επικυρωμένα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γ.Σ..

5.  Ο πρόεδρος, εκτελώντας απόφαση του προεδρείου του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.. δεσμεύει το Σωματείο υπογράφοντας -μαζί με τον γενικό γραμματέα- τα σχετικά έγγραφα κάθε είδους συμβάσεως.

6.  Ο πρόεδρος μετά του γενικού γραμματέως και του ταμία συνυπογράφει τα βιβλία της αρμοδιότητός τους, καθώς επίσης συνυπογράφει μαζί τους την σχετική πράξη πιστοποίησης του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων της Γ.Σ..

7.  Ο πρόεδρος, προεδρεύει των εργασιών του Δ.Σ. και φροντίζει για την -εντός των εκάστοτε και κατά περίπτωση προβλεπομένων χρονικών ορίων- εφαρμογή των προνοιών και των όρων του καταστατικού, όπως και την τήρηση του τυχόντος εσωτερικού κανονισμού και ελέγχει εκείνα τα Μέλη που είναι αμελή και ασυνεπή ως προς τις υποχρεώσεις τους έναντι του Σωματείου.

8.  Ο πρόεδρος δύναται να παρίσταται και να προεδρεύει των συνεδριάσεων όλων των επιτροπών και των ομάδων του Σωματείου.

9.   Ο πρόεδρος εποπτεύει γενικώς επί όλων των θεμάτων του Σωματείου και φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του και τον συντονισμό των δράσεών του.

10. Ο πρόεδρος -οσάκις χρειάζεται- δίδει στον ταμία [ή στον εκάστοτε αναπληρωτή του] εντολή αποπληρωμής των οικονομικών υποχρεώσεων του Σωματείου, μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ. Πέραν του εν λόγω ποσού, απαιτείται συγκεκριμένη και αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ..

11. Ο πρόεδρος λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. στην Γ.Σ..

12. Ο πρόεδρος οφείλει να πράττει και να λειτουργεί με βάση και γνώμονα το κοινό αγαθό και όφελος των μελών του Σωματείου, με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης και γενικότερα, να προάγει την φιλία, την αλληλεγγύη, την ομόνοια και την αρμονική συνεργασία μεταξύ των μελών του Σωματείου και του Σωματείου ως ολότητα.

Β. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του αντιπροέδρου:

1. Ο αντιπρόεδρος του Σωματείου αναπληροί τον πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, δηλώνει αδυναμία ή όταν ο ίδιος το ζητήσει.

2. Είναι δυνατόν -για τον οποιοδήποτε λόγο- να ανατεθούν στον αντιπρόεδρο, προσωρινώς ή μονίμως, ένα μέρος ή καθ’ ολοκληρίαν καθήκοντα του προέδρου, με απόφαση του Δ.Σ..

3. Ο αντιπρόεδρος, όταν αναπληροί τον πρόεδρο, υποχρεούται -αντ’ αυτού- να φροντίζει ενεργά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. και την προώθηση των σκοπών του Σωματείου, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του.

Γ. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του γενικού γραμματέως:

1. Ο γενικός γραμματεύς διευθύνει τα γραφεία, την ιστοσελίδα και κάθε άλλο μέσο ενημέρωσης του Σωματείου, τηρεί τα βιβλία [συμφώνως προς το άρθρο 16], φυλάσσει το αρχείο και την σφραγίδα του, το μητρώο μελών και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο του.

2. Ο γενικός γραμματεύς συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., των Γ.Σ. και όλα τα έγγραφα του Σωματείου [την αλληλογραφία, τα εντάλματα πληρωμής κ.λπ.] και τα οποία υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο.

3. Ο γενικός γραμματεύς είναι υπεύθυνος για την ταξινόμηση και φύλαξη του υλικού και κάθε άλλου αντικειμένου που ανήκει στο Σωματείο και καταρτίζει μαζί με τον πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. & των Γ.Σ..

4. Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματός του γραμματέως ή όταν ο ίδιος το ζητήσει τον αντικαθιστά αυτοδικαίως ο ειδικός γραμματεύς.

Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματός του ειδικού γραμματέως τον αντικαθιστά ένα άλλο Μέλος του Δ.Σ., το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ..

Δ. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του ειδικού γραμματέα:

1. Ο ειδικός γραμματεύς αναπληροί τον γενικό γραμματέα όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, δηλώνει αδυναμία ή όταν ο ίδιος το ζητήσει.

2. Ο ειδικός γραμματεύς συνδράμει τον Γενικό Γραμματέα γενικώς στο έργο του και στην σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ..

3. Είναι δυνατόν -για τον οποιοδήποτε λόγο- να ανατεθούν στον ειδικό γραμματέα, προσωρινώς ή μονίμως, ένα μέρος ή καθ’ ολοκληρίαν καθήκοντα του γενικού γραμματέα, με απόφαση του Δ.Σ..

4. Ο ειδικός γραμματεύς, όταν και για όσο αναπληροί τον γενικό γραμματέα, υποχρεούται -αντ’ αυτού- να φροντίζει την εκτέλεση όλων των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο γενικός γραμματεύς, όπως ορίζεται στο παραπάνω εδάφιο: «Γ. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του γενικού γραμματέως».

5. Ο ειδικός γραμματεύς, αναλαμβάνει και οιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο του αναθέσει γενικότερα το Δ.Σ..

Ε. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του ταμία:

Ο ταμίας είναι καθ’ ύλην αρμόδιος για όλες τις οικονομικές υποθέσεις του Δ.Σ. και του Σωματείου, [εισπράξεις, πληρωμές κ.ο.κ.]. Σε περίπτωση πρόσκαιρου κολλήματος ή παροδικής αδυναμίας, μπορεί να τον αναπληρώσουν ο βοηθός ταμίας ή ο πρόεδρος του Δ.Σ..

1. Ο ταμίας, θα πρέπει να πραγματοποιεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές [καταθέσεις, καταβολές κ.λπ.] άμεσα και με τα εκάστοτε νόμιμα αποδεικτικά παραστατικά [αποδείξεις κ.λπ.] του Σωματείου. Οι δε πληρωμές δαπανών θα πρέπει να γίνονται με πάγια ή με βραχυπρόθεσμα εντάλματα πληρωμής. Όλα αυτά τα παραστατικά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον ίδιο, τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα [ή τους αναπληρωτές τους, σε κάθε περίπτωση κωλύματός τους].

2. Ο ταμίας, λαμβάνει και εισπράττει όλες τις ταχυδρομικές ή τραπεζικές επιταγές που απευθύνονται στο Σωματείο -το αργότερο εντός [2] δύο εργασίμων ημερών- οι οποίες θα καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο και θα αναφέρονται άμεσα στο Δ.Σ..

3. Ο ταμίας, δύναται -οσάκις χρειάζεται- να λαμβάνει από τον πρόεδρο εντολή αποπληρωμής των οικονομικών υποχρεώσεων του Σωματείου, μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ. Πέραν του εν λόγω ποσού, απαιτείται συγκεκριμένη και αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ..

4. Ο ταμίας, σε επείγουσες περιπτώσεις, θα μπορεί να πραγματοποιεί πληρωμές [για ποσά άνω των 1.500+1 ευρώ], έπειτα από συγκεκριμένη και αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ..

5. Ο ταμίας, δεν δικαιούται να κρατά στα χέρια του χρήματα του Σωματείου, πέρα αυτών που έχει αποφασιστεί από το Δ.Σ. [ήτοι 1.500 €] και μόνο για τρέχουσες ή/& επείγουσες ανάγκες. Πέραν του ποσού αυτού, υποχρεούται -το αργότερο εντός επτά [7] εργασίμων ημερών- να έχει καταθέσει τα υπόλοιπα χρήματα σε κάποιον από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα διατηρεί το Σωματείο.

6.   Ο ταμίας, τηρεί το ‘βιβλίο εσόδων-εξόδων’, το ‘βιβλίο περιουσιακών στοιχείων’ και γενικώς κάθε -αναγκαίο και απαραίτητο για την σωστή διαχείριση και για την διαχειριστική διαφάνεια- βιβλίο του Σωματείου [συμφώνως προς το άρθρο 16]. Ιδιαιτέρως, στο ‘βιβλίο εσόδων-εξόδων’ θα πρέπει να αναγράφει αμέσως κάθε πράξη εισπράξεως και πληρωμής και να μεριμνά για την άμεση ενημέρωση όλων των βιβλίων αρμοδιότητος του.

7.   Ο ταμίας, σε κάθε τακτική μηνιαία σύσκεψη του Δ.Σ. θα πρέπει:

– να κάνει γνωστή την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του Σωματείου [ισολογισμός εσόδων-εξόδων και αποθεματικού],

– να ζητά έγκριση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, βάσει ενταλμάτων πληρωμών,

-να ζητά προεγκρίσεις δαπανών του επομένου μηνός για τυχόν προγραμματισμένες ή μη υποχρεώσεις του Σωματείου και

-να εισηγείται το βέλτιστο δυνατόν για την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.

8.   Ο ταμίας, είναι υπεύθυνος και υπόλογος και ευθύνεται πειθαρχικώς, ποινικώς και αστικώς για όλη την οικονομική [χρηματική] διαχείριση και κατάσταση των οικονομικών βιβλίων & στοιχείων, κι εν γένει του ταμείου του Σωματείου.

9.   Ο ταμίας, συντάσσει και υποβάλλει -προς έγκριση- στο Δ.Σ., έως το τέλος του Ιανουαρίου, τον ετήσιο απολογισμό και ζητά να ενημερωθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Φεβρουαρίου για τα οικονομικά πεπραγμένα της προηγουμένης οικονομικής χρήσης.

10. Ο ταμίας, σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματός του ή όταν ο ίδιος το ζητήσει τον αντικαθιστά αυτοδικαίως ο βοηθός ταμίας.

Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματός του βοηθού ταμία τον αντικαθιστά ένα άλλο Μέλος του Δ.Σ., το οποίο ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ..

11. Ο ταμίας, όταν -αναπληρούμενος- απουσιάζει πλέον των τριών [3] μηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο τον αντικαθιστά, εκτός κι αν έχει λάβει -από αυτό- άδεια δικαιολογημένης απουσίας [πλέον των τριών [3] μηνών].

12. Ο ταμίας, αν αποδεδειγμένως δεν εκτελεί τα καθήκοντα του συμφώνως προς τις διατάξεις του καταστατικού του Σωματείου, αντικαθίσταται με απόφαση και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΤ. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του βοηθού ταμία:

1. Ο βοηθός ταμίας αναπληροί τον ταμία, όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, δηλώνει αδυναμία ή όταν ο ίδιος το ζητήσει.

2. Είναι δυνατόν -για τον οποιοδήποτε λόγο- να ανατεθούν στον βοηθό ταμία, προσωρινώς ή μονίμως, ένα μέρος ή καθ’ ολοκληρίαν καθήκοντα του ταμία, με απόφαση του Δ.Σ..

3. Ο βοηθός ταμίας, όταν και για όσο αναπληροί τον ταμία, υποχρεούται -αντ’ αυτού- να φροντίζει την εκτέλεση όλων των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο ταμίας, όπως ορίζεται στο παραπάνω εδάφιο: «Ε. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του ταμία».

Ζ. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του εφόρου:

1. Ο έφορος έχει ως αρμοδιότητα το να ερευνά και να προτείνει στο Δ.Σ. κάθε ενέργεια και δράση που θα μπορεί να συνδράμει προς την υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου, την επέκταση αυτών, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία και αποδοτική δραστηριοποίησή του.

2. Ο έφορος συνδράμει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με την έρευνα, τις προτάσεις και την γνώμη του και διεξάγει -κατόπιν αποφάσεων του Δ.Σ.- αρμοδίως έρευνες και δράσεις.

3. Ο έφορος μεριμνά και βοηθά στον συντονισμό και στην διοργάνωση των διαφόρων δραστηριοτήτων του Σωματείου.

4. Ο έφορος, μαζί με όλα τα άλλα Μέλη του Δ.Σ. υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεών του.

5. Ο έφορος ελέγχει και συντονίζει την πορεία και τις δραστηριότητες των διαφόρων ομάδων εργασίας του Σωματείου και δρα επικουρικά προς την λειτουργία αυτών, ενημερώνει δε το Δ.Σ. σχετικά με τις δραστηριότητές τους.

6. Στην περίπτωση που τα Μέλη του Δ.Σ. αυξηθούν πλέον των επτά [7], τότε οι παραπάνω παράγραφοι 1 έως & 4 [του παρόντος εδαφίου Ζ, του παρόντος άρθρου 13] ισχύουν το ίδιο για όλα τα νεά Μέλη του Δ.Σ.. Για την περίπτωση δε, της παραπάνω παραγράφου 5, οι αρμοδιότητες του ελέγχου των ομάδων εργασίας, δύναται να διαμοιράζονται σε όποια εξ αυτών των νέων Μελών το επιθυμούν, βάσει αποφάσεως του Δ.Σ..

Η. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του προεδρείου του Δ.Σ.:

1. Το ‘προεδρείο του Δ.Σ.’ αποτελείται από τον πρόεδρο, τον γενικό γραμματέα και τον Ταμία και εκπροσωπεί το Σωματείο, σε επείγουσες περιπτώσεις ή/& σημαντικές καταστάσεις χρήζουσας αμέσου παρεμβάσεως, ακόμα και άνευ σχετικής εξουσιοδοτικής αποφάσεως εκ του σώματος του Δ.Σ..

2. Μπορεί να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να εκτελέσει κάποια υπόθεση του Σωματείου, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι από κοινού εκτελεσμένη και με την σύμφωνη γνώμη και των τριών μελών της, κι όπου απαιτείται και δια της υπογραφής τους.

3. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, επειγούσης περιπτώσεως ή/& σημαντικής καταστάσεως χρήζουσας αμέσου παρεμβάσεως απαιτείται η σε άμεσο χρόνο λήψη επικυρωτικής αποφάσεως εκ του σώματος του Δ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Κανένα από τα Μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούται αμοιβής για τις -παρεχόμενες προς το Σωματείο- υπηρεσίες του, όπως αυτές απορρέουν από το καταστατικό, όσον αφορά τον χρόνο και την εργασία που οφείλουν να διαθέτουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες Μέλος του Δ.Σ. εκτελεί καθήκοντα ή εργασίες πέραν των οριζομένων από το καταστατικό [π.χ.: καθήκοντα όπως είναι η μετάκληση ή η εκπροσώπηση του Σωματείου εκτός έδρας κ.λπ. και εργασίες, όπως είναι: η εκπόνηση μελετών κ.ά.].

2. Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται η μετάβαση – μετάκληση Μέλους ή Μελών εκτός έδρας -προς εκτέλεση συγκεκριμένης υπηρεσίας ή αποστολής, προς εξυπηρέτηση των σκοπών και των συμφερόντων του Σωματείου- είναι δυνατή -βάση απόφασης του Δ.Σ.- η εξ ολοκλήρου κάλυψη της δαπάνης, των αναγκαίων και απαιτουμένων εξόδων μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και επικοινωνίας τους, αν αυτή δεν καλύπτεται από τον φορέα υποδοχής.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία [3] τακτικά μέλη και -τουλάχιστον- τρία [3] αναπληρωματικά μέλη.

2. Εκλέγεται κατά την Τ.Γ.Σ. για διετή θητεία, με καθήκον την άσκηση ταμειακού & διαχειριστικού ελέγχου, την εποπτεία των πράξεων του Δ.Σ. & του Ταμείου και για λόγους λογιστικής συνέπειας & διαφάνειας.

3. Υποβάλλει έκθεση λογιστικού ελέγχου και παρατηρήσεων επί των πεπραγμένων του Δ.Σ. στην επόμενη Τακτική Γ.Σ. ή σε όποια τυχόν Έκτακτη Γ.Σ. θα συγκληθεί για τούτο.

4. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται μία [1] φορά κατ’ έτος, πριν από την ετήσια Τακτική Γ.Σ. και εκτάκτως όσες φορές αυτό κριθεί αναγκαίο, με πρωτοβουλία ή κατ’ εντολή του πλειονοψηφήσαντος εκλεγμένου [ο οποίος ασκεί καθήκοντα προεδρεύοντα της Ε.Ε.] ή των δύο [2] εκ των τριών [3] τακτικών μελών της ή των τριών [3] εκ του συνόλου των μελών της [τακτικών & αναπληρωματικών].

5. Στην Τακτική Συνεδρίασή της συντάσσει αναλυτική έκθεση για την συνολική διαχείριση [διοικητική & οικονομική] του Σωματείου από το Δ.Σ., που καταχωρείται στο ‘βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Ε.Ε.’ και την υποβάλλει η Ε.Ε., μέσω του Δ.Σ. ή και αμέσως [αν χρειασθεί], στην Γ.Σ..

6. Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί ‘βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων’, στο οποίο καταχωρούνται οι πράξεις, οι αποφάσεις και οι παρατηρήσεις της από και

περί τους διενεργουμένους ελέγχους, όπως επίσης και οι σχετικές εκθέσεις που συντάσσονται από αυτήν προς την Γ.Σ..

7. Τα Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ., αλλά, μπορούν να συμμετέχουν σε όλα τα άλλα συλλογικά όργανα του Σωματείου.

8. Για την ευθύνη αναπλήρωσης και αντικατάστασης των Μελών, καθώς επίσης και για τους όρους & τις διαδικασίες λειτουργίας της Ε.Ε., ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο εν λόγω καταστατικό για το Δ.Σ., εκτός κι αν ορίζεται ρητώς κάτι διαφορετικό σε άλλο άρθρο του καταστατικού ή ορισθεί κάτι διαφορετικό από Γ.Σ..

9. Η θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής, σε συνάρτηση με τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο, αρχίζει και λήγει αυτοδικαίως και συγχρόνως με την έναρξη και με την λήξη -για οποιοδήποτε λόγο- [π.χ. σε περίπτωση ομαδικής παραίτησης ή καθολικής αντικατάστασης του Δ.Σ.] της θητείας του Δ.Σ. μαζί με το οποίο και αυτή εξελέγη.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο τηρεί και φυλάσσει στα γραφεία του τα εξής βιβλία:

1. ‘Βιβλίο Μελών’ [Ιδρυτικών – Τακτικών – Επιτίµων],

2. ‘Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων’, Γενικής Συνελεύσεως,

3. ‘Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων’, Διοικητικού Συμβουλίου,

4. ‘Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων’, Ελεγκτικής Επιτροπής,

5. ‘Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων-Εξερχομένων Εγγράφων & Αλληλογραφίας’,

6. ‘Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων’, Συλλόγου,

7. ‘Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων’,

8. ‘Μπλοκ Αποδείξεων Εισπράξεων’ &

9. ‘Μπλοκ Αποδείξεων Πληρωμών’.

# Όσα από τα παραπάνω βιβλία απαιτείται, θα θεωρούνται πριν από την χρήση τους ή όποτε το επιτάσσει ο ισχύον και τρέχον νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ’

ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ, ΟΙ ΠΟΡΟΙ, Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ & ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των Μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και της Ελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται [από συστάσεως του] ανά διετία [±30 ημερολογιακές ημέρες], κατά την διάρκεια της εκάστοτε συμπίπτουσας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και αρμόδιο για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών αυτών είναι το απερχόμενο Δ.Σ..

2. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητος για την συμμετοχή του στην εκλογική διαδικασία ανάδειξης των Μελών νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής έχει κάθε Ιδρυτικό µέλος του Σωματείου.

3. Για την ανάδειξη των Μελών νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής δικαίωμα του ‘εκλέγειν’ και του ‘εκλέγεσθαι’, ήτοι και ισχύος της υποψηφιότητός του, θα έχει κάθε Ιδρυτικό µέλος του Σωματείου, το οποίο θα είναι ταμιακώς τακτοποιημένο μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της σχετικής Γενικής Συνελεύσεως. Άλλως θα αφαιρείται η υποψηφιότητά του από τον σχετικό κατάλογο υποψηφιοτήτων.

4. Ταμιακώς τακτοποιημένα θεωρούνται τα μέλη τα οποία έχουν καταβάλει τις εκκρεμούσες ή μη ετήσιες συνδρομές του μέχρι και την στιγμή της ενάρξεως της λήψεως αποφάσεων [διενέργεια ψηφοφοριών] της Γ.Σ..

5. Το δικαίωμα του ‘εκλέγειν’ και του ‘εκλέγεσθαι’ στην εκάστοτε Γενική Συνέλευση του Σωματείου, μπορούν να έχουν και να ασκήσουν τα τακτικά µέλη δυο μήνες μετά την ανάδειξή τους [από το Δ.Σ.] ως ισότιμα των Ιδρυτικών µελών, σύμφωνα και µε τα ως άνω σχετικά άρθρα του καταστατικού.

6.  Κατάλογος υποψηφιοτήτων ανάδειξης Μελών νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής ανοίγεται τριάντα [30] ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, κατά την διάρκεια της οποίας θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

7.  Η υποβολή υποψηφιοτήτων [για νέο Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής] γίνεται εγ-γράφως [δια αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικώς] στον Γενικό [ή στον Ειδικό Γραμματέα] του απερχομένου Δ.Σ. του Σωματείου, τουλάχιστον επτά [7] ημέρες προ της ημέρας διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως για την εκλογή οργάνων του Σωματείου, οπότε τότε κλείνει και ο κατάλογος των υποψηφιοτήτων.

8.  Η απερχόμενη διοίκηση του Σωματείου ανακηρύσσει τους υποψηφίους για την εκλογή νέου Δ.Σ. & Ελεγκτικής Επιτροπής και δημοσιοποιεί των κατάλογο αυτών στα επίσημα μέσα ενημέρωσης του Σωματείου -τουλάχιστον- έξι [6] ημέρες προ της ημέρας διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως.

9.  Απόρριψη αίτησης υποψηφιότητος:

Το απερχόμενο Δ.Σ. -ακόμα και με έκτακτη σύγκλησή του- έχει δικαίωμα να απορρίψει -οποιαδήποτε στιγμή μέχρι την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας- την αίτηση υποψηφιότητας κάποιου μέλους αν αποκαλυφθεί ότι συντρέχει εις βάρος του μείζονος σημασίας λόγος έναντι του νόμου, των αρχών και των σκοπών του Σωματείου.

10. Κατάρτιση ψηφοδελτίου:

Το απερχόμενο Δ.Σ. καταρτίζει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά των υποψηφίων του Δ.Σ. και της Ε.Ε..

Στις εκλογές κατέρχονται μόνο μεμονωμένοι υποψήφιοι και μόνο σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και αποκλείεται εντελώς η ύπαρξη συνδυασμών ή ομαδοποίησης υποψηφίων.

Εκλέγονται εκείνοι που λαμβάνουν -κατά σειρά- τις περισσότερες ψήφους [βάση σχετικής πλειοψηφίας (50%+1)] εκ των -εχόντων δικαιώματος του ‘εκλέγειν’ και του ‘εκλέγεσθαι’- Ιδρυτικών μελών, που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, η εφορευτική επιτροπή διενεργεί κλήρωση, δια κληροδόχου και εγγράφων [με ονομαστική αναφορά] κλήρων και εν τέλει, καταχωρεί το αποτέλεσμά της στο ‘Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων’, της Γενικής Συνελεύσεως.

11. Εφορευτική επιτροπή:

Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται μεταξύ των Ιδρυτικών μελών του Σωματείου, αυτό-προτεινομένων ή μη, δια μυστικής ψηφοφορίας και χρήση κάλπης, αμέσως μετά την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως, προεδρεύοντος αυτής θα είναι το οποίο μέλος έλαβε τις περισσότερες ψήφους.

12. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Μελών του Δ.Σ.:

Για το ‘Διοικητικό Συμβούλιο’ εκλέγονται επτά [7] µέλη, ως τακτικά και τα υπόλοιπα ως αναπληρωματικά, που αυτά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερα [4].

Για την ‘Ελεγκτική Επιτροπή’ εκλέγονται τρία [3] µέλη, ως τακτικά και τα υπόλοιπα ως αναπληρωματικά, που αυτά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία [3].

13. Σταυροδοσία: Κατά την σταυροδοσία, δίδεται η δυνατότητα σταύρωσης υποψηφίων με τόσους σταυρούς προτίμησης όσος είναι κατ’ άθροισμα ο αριθμός των τακτικών Μελών του ‘Διοικητικού Συμβουλίου’, ήτοι επτά [7] & των τακτικών Μελών της ‘Ελεγκτικής Επιτροπής’, ήτοι τρεις [3].

Ο κάθε σταυρός θα πρέπει να εγγράφεται είτε αμέσως αριστερά είτε αμέσως δεξιά από το επιθυμητό όνομα του υποψηφίου, με μελάνι μπλε χρώματος.

14. Περίπτωση έλλειψης υποψηφιοτήτων:

Αν τυχόν οι υποψηφιότητες είναι αριθμητικά λιγότερες από δέκα [17], όσος είναι ο -προς πλήρωση- αριθμός των τακτικών και αναπληρωματικών Μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε., τότε η Γενική Συνέλευση προτείνει η ίδια από τους παρόντες ή από τους προσηκόντως εξ αποστάσεως [διαδικτυακώς] συμμετέχοντες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, τους υπολειπομένους -σε αριθμό- υποψηφίους.

Εφ’ όσον αυτοί υποδειχθούν ως υποψήφια Μέλη του νέου Δ.Σ. και της Ε.Ε. εκ της γενομένης προς αυτούς πρόταση από την Γενική Συνέλευση, θεωρούνται υποχρεωτικώς υποψήφιοι, μη δυνάμενοι να αρνηθούν, άλλως θα εκπίπτουν αυτομάτως από την ιδιότητά τους ως Ιδρυτικά μέλη, σε Τακτικά μέλη.

15. Εξ αποστάσεως ψηφοφορία:

Τυχόν μέλη του Σωματείου που δεν είναι παρόντα στον τόπο διεξαγωγής της Γ.Σ., αλλά, συμμετέχουν προσηκόντως σε αυτήν εξ αποστάσεως [διαδικτυακώς], μπορούν αυτά να ψηφίσουν δια της συμπληρώσεως ηλεκτρονικού ψηφοδελτίου [που για τον σκοπό αυτόν θα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου, την ημέρα των αρχαιρεσιών], το οποίο θα αποστέλλεται στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του Σωματείου, από πιστοποιημένα [προ δηλωμένη] δική τους ηλεκτρονική διεύθυνση, κατά την ώρα διεξαγωγής των εκλογών.

Το εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα θα ανοιχθεί και θα καταχωρηθεί στα πρακτικά από την εφορευτική επιτροπή, αφού θα έχει ανοιχτεί η κάλπη, θα έχει ολοκληρωθεί η διαλογή των ψηφοδελτίων και πριν την καταμέτρηση των σταυρών.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι ‘Πόροι’ του Σωματείου μπορεί να προέρχονται από:

1. συνδρομές των µελών του [τακτικές και έκτακτες], που καθορίζονται από το Διοικητικό του Συμβούλιο,

2. συνδρομές και διάφορα έσοδα από τηνσυμβατική ή/& ηλεκτρονική έκδοση παντός είδους και κάθε πιθανής περιοδικότητος ενημερωτικών εντύπων, φυλλαδίων ή εκπομπών,

3. επιχορηγήσεις προερχόμενες από κάθε είδους δημοσίους ή ιδιωτικούς εγχωρίους ή/& διεθνείς φορείς, οργανισμούς και ενώσεις, της ημεδαπής ή/& της αλλοδαπής,

4. τυχόν δωρεές, κληρονομίες ή κληροδοτήματα και παραχωρήσεις περιουσιακών στοιχείων των µελών ή/& φίλων του Συλλόγου, μετά ή άνευ αντιτίμου,

5. όποια εισοδήματα προερχόμενα από την κινητή ή ακίνητη περιουσία του Συλλόγου, που τυχόν αυτή θα έχει περιέλθει στην κυριότητά του &

6. κάθε άλλη τυχόν νόμιμη οικονομική ενίσχυση ή έσοδα, προερχόμενα από συνέδρια, σεμινάρια, εορτές και άλλες εκδηλώσεις.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Α. ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η σφραγίδα του Σωματείου θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τους αριθμούς τηλεφωνικής επικοινωνίας, το Α.Φ.Μ. και την Δ.Ο.Υ. όπου αυτό ανήκει.

«ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ»

‘ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ’

…………………………………, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.

ΤΗΛ. 2105696014 – 6930362262

Α.Φ.Μ. …………. Δ.Ο.Υ. ………………

Β. ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ

Το ‘Σύμβολο του Σωματείου’ είναι ένα σύνολο σχεδιαστικής συνθέσεως και συναποτελείται από τα εξής συμβολικά στοιχεία:

-δύο ‘καρποφόρους κλάδους ελαίας’, σύμβολο της θεάς Αθηνάς, της θεάς της Σοφίας.

-µία ‘ροµφαία’ [την αµφίστοµο σπάθη (ξίφος) της Νεμέσεως]

-έναν ‘ζυγό’ [(ζύγι~ζυγαριά), ως σύμβολο της Δικαιοσύνης] και

-τον διακριτικό τίτλο του Σωματείου [‘ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ’].

# Η σύνθεση του συμβόλου:

Η σύνθεση του ‘Συμβόλου του Σωματείου’ σχεδιαστικώς έχει αποδοθεί ως εξής:

<από κάτω προς τα επάνω>: στην βάση του σήματος βρίσκονται -υπό αμβλεία γωνία- οι δύο κλάδοι ελαίας, που είναι διασταυρωµένοι στην αρχή τους και οι καταλήξεις τους κοιτούν προς τα επάνω. Εσωτερικώς αυτών και καθέτως ευρίσκεται το ξίφος της Νεμέσεως, ως ο άξων της ζυγαριάς της Δικαιοσύνης, η οποία στηρίζεται επ’ αυτού.

Άνωθεν αυτών -ως αιγίδα- ευρίσκεται -εγγίζοντας σχεδόν τα δύο άκρα των κλάδων ελαίας- καµπυλογράµµως ο διακριτικός τίτλος του Σωματείου: ‘ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ’.

Η ζυγαριά της δικαιοσύνης στο εν λόγω σήμα είναι ισόρροπη, σηματοδοτώντας έτσι την αρμόζουσα και δέουσα λειτουργία της Δικαιοσύνης, καθώς και εκφράζοντας την αφοσίωση του Σωματείου στο Ήθος, στον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και στις αξίες της ισονομίας, της ισότητας και του Δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Για την επίτευξη των σκοπών και των δραστηριοτήτων του το Σωματείο δύναται να:

1. προσλαμβάνει και να απασχολεί προσωπικό, άλλο με υπαλληλική σχέση ή/& άλλο µε συμβάσεις έργου κ.λπ., ορισμένου ή αορίστου χρόνου κ.ο.κ.,

2. συνάπτει συμβάσεις έργου ή/& συμφωνίες συνεργασίας µε τρίτα πρόσωπα ή/& µε κάθε είδους φορείς &

3. δημιουργεί μόνιμες ή/& κατά περίπτωση ομάδες εργασίας -μετά ή άνευ αμοιβής- ορισμένης ή αορίστου διαρκείας χρόνου, αποτελούμενες από µέλη του ή µη, για την εξέταση, την ανάπτυξη και την προώθηση των σκοπών & των δραστηριοτήτων του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ,

Η ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &

Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Η τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται από τακτική ή εκτάκτως από ‘Ειδική Γενική Συνέλευση’, η οποία συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με μοναδικό και αποκλειστικό θέμα την τροποποίηση του Καταστατικού, εκτός κι αν -αφού θα έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του καταστατικού- το σώμα της ‘Ειδικής Γ.Σ.’ αποφασίσει -ύστερα από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. ή μελών του Σωματείου-, την συζήτηση και -επί πλέον- κάποιου άλλου θέματος.                                                                                                                                               Αν το σώμα της εν λόγω ‘Εδικής Γ.Σ.’ αποφασίσει να εξετάσει και κάποιο άλλο έκτακτο -σημαντικής αξίας και σπουδαιότητας- θέμα που θα έχει προταθεί [ύστερα από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. ή μελών του Σωματείου], θα μπορεί να συζητηθεί -εν συνεχεία- σε νέα διαδικασία σύγκλισης Γ.Σ., υπό την μορφή ‘Εκτάκτου Γ.Σ.*’ και όχι ως μέρος και συνέχεια της ‘Ειδικής Γ.Σ.. Άρα, η όποια απόφαση ληφθεί γι’ αυτό το θέμα θα αποτελεί απόφαση της επακόλουθης ‘Εκτάκτου Γ.Σ’*. η οποία έλαβε χώρα σε άμεση συνέχεια της ‘Ειδικής Γ.Σ.’, όπου αποφασίσθηκε η αναγκαιότητα συζήτησης του εν λόγω σημαντικού θέματος!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* ‘Έκτακτη Γ.Σ.’ καλείται και η Γ.Σ. αυτή που θα συγκληθεί ύστερα από απόφαση των μελών του σώματος μίας ‘Ειδικής Γ.Σ.’, η οποία θα μπορεί να λάβει χώρα και αμέσως μετά από την περάτωση της εν λόγω ‘Ειδικής Γ.Σ.’, με τα ίδια μέλη και τις ίδιες διαδικασίες διεξαγωγής της ‘Ειδικής Γ.Σ.’ που προκάλεσε την σύγκλιση της ‘Εκτάκτου Γ.Σ.’ αυτής.                    .

2. Για την λήψη αποφάσεων τροποποίησης καταστατικού απαιτείται απαρτία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (¾) εκ των Ιδρυτικών µελών και πλειοψηφία επί των τροποποιούμενων διατάξεων των τριών τετάρτων (¾) εξ’ αυτών.

3. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από αυτό, μπορεί να γίνει όποτε και όταν -κατά την κρίση του Δ.Σ.- επιβάλλεται για την βελτίωση της λειτουργίας και την εξυπηρέτηση ή/& και επέκταση των σκοπών του Σωματείου ή την προσαρμογή του στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή/& συνθήκες.

4. Επίσης, τροποποίηση του καταστατικού με την ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει αν και όταν το αιτηθούν τα τέσσερα πέμπτα [4/5] των μελών του Σωματείου, αρκεί -κατά την στιγμή του αιτήματός τους- να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

5. Στην διαδικασία τροποποίησης του Καταστατικού, μπορούν να έχουν συμβουλευτικό λόγο, αλλά, άνευ ψήφου, όλα τα µέλη του Σωματείου, αρκεί να στέλνουν εγγράφως και ενυπογράφως την άποψή τους στο Δ.Σ., αφού προηγουμένως θα έχουν ενημερωθεί πλήρως για τα υπό τροποποίηση άρθρα.

6. Τα ταμειακώς τακτοποιημένα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να λαμβάνουν θέση και να ψηφίζουν -εξ αποστάσεως- σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού δια Υπεύθυνου Δηλώσεως, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των από την Αστυνομία ή από τα Κ.Ε.Π. [υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως λάβει γνώση και υπ’ όψιν τους -ει δυνατόν εγγράφως- όλες τις απόψεις για το εκάστοτε εξεταζόμενο θέμα, για τον σχηματισμό πλήρους γνώμης] ή µε αποστολή e-mail, εφ’ όσον παρακολουθούν την διαδικασία της Γενικής Συνελεύσεως µέσω βιντεοκλήσης ή/& τηλεδιασκέψεως [π.χ., ANW ή lίνe streaming].

7. Το Δ.Σ. οφείλει να συντάσσει σχετική εισηγητική έκθεση για τα προτεινόμενα προς τροποποίηση άρθρα του Καταστατικού και να την διαθέτει/κοινοποιεί στα μέλη του προς μελέτη και εξέταση, είκοσι [20] ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής της σχετικής Γενικής Συνελεύσεως.

8. Η όποια τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται ισχύουσα και εφαρμοστέα άμα της σχετικής εγκρίσεώς της από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Διάλυση του Σωματείου μπορεί να επέλθει μόνο με απόφαση ‘Ειδικής Γενικής Συνελεύσεως’, με αυτήν ως μοναδικό θέμα της, εφ’ όσον την έχουν ζητήσει εγγράφως από το Δ.Σ. τα εννέα δέκατα [9/10] του συνόλου των εγγεγραμμένων Ιδρυτικών μελών του ή κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, εφ’ όσον απομένουν λιγότερα των είκοσι [20] μελών, όπως ορίζεται από τον νόμο.

Αυτή η ‘Ειδική Γενική Συνέλευση’ τελεί εν απαρτία και μπορεί να αρχίσει να συζητείται το εν λόγω θέμα όταν είναι παρόντα το πενήντα τοις εκατό συν ένα [50%+1] εκ των εγγεγραμμένων Ιδρυτικών μελών και για να τεθεί σε ψηφοφορία θα πρέπει να είναι παρόντα οπωσδήποτε το ενενήντα τοις εκατό [90%]  του συνόλου των εγγεγραμμένων Ιδρυτικών μελών.

Σε αυτήν την ‘Ειδική Γενική Συνέλευση’ πρέπει να ψηφίσουν όλα τα παρόντα εγγεγραμμένων Ιδρυτικά μέλη και για να επέλθει η διάλυση θα πρέπει να υπερψηφίσει την πρόταση διάλυσης εννέα δέκατα [9/10] αυτών που αιτήθηκαν την σύγκλιση της εν λόγω Ε.Γ.Σ..

2. Σε περίπτωση διάλυσης, το σύνολο της όποιας περιουσίας [κινητής & ακινήτου] του Σωματείου θα μεταβιβασθεί σε πολύτεκνες οικογένειες Ελλήνων συμπολιτών µας ή/& σε υποτροφίες προς Έλληνες που αποδεδειγμένως στερούνται των βασικών στοιχείων διαβιώσεως, με απόφαση της τελευταίας Γενικής Συνελεύσεως του Σωματείου.

Την όλη διαδικασία επιλογής πολυτέκνων οικογενειών Ελλήνων συμπολιτών µας ή/& Ελλήνων υποτρόφων θα αναλάβει ειδική -γι’ αυτό το θέμα- επιτροπή, που θα ορισθεί [ως προς την σύνθεσή της και τα πρόσωπα που θα την αποτελούν] από την ίδια ‘Ειδική Γενική Συνέλευση’ η οποία θα έχει προκαλέσει την διάλυση του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

[ΕΚΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1. Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου μπορεί να εκποιηθεί, να προσημειωθεί ή να δεσμευτεί νομικώς. Πάντως, μόνο μερικώς και όχι εν συνόλω, για την καλλίτερη εξυπηρέτηση των αναγκών ή/& των σκοπών του Σωματείου, ύστερα από απόφαση ‘Ειδικής -γι’ αυτό- Γενικής Συνελεύσεως’ που θα έχει ως μοναδικό θέμα την εν λόγω εισηγουμένη εκποίηση ή προσημείωση ή νομική δέσμευση.

2. Η ‘Ειδική Γενική Συνέλευση’ αυτή τελεί εν απαρτία και μπορεί να αρχίσει να συζητείται το εν λόγω θέμα όταν είναι παρόντα το πενήντα τοις εκατό συν ένα [50%+1] εκ των εγγεγραμμένων Ιδρυτικών μελών.

Για να τεθεί σε ψηφοφορία θα πρέπει να είναι παρόντα το 90%  του συνόλου των εγγεγραμμένων Ιδρυτικών μελών και θα πρέπει οπωσδήποτε να ψηφίσουν υπέρ της εκποιήσεως, προσημειώσεως ή δεσμεύσεως οπωσδήποτε τα οκτώ δέκατα [8/10] των εγγεγραμμένων Ιδρυτικών μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Το Σωματείο ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ’ έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Όμως, μπορεί να συμμετέχει και να συνεργάζεται [δι’ εκπροσώπων του, εκ των Μελών του Δ.Σ. (ή/& δι’ άλλων Ιδρυτικών μελών, βάση σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ.)] με διοικητικές επιτροπές και συμβούλια ή γνωμοδοτικά όργανα άλλων φορέων.

Επίσης, µε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και µε απόφαση Γενικής Συνελεύσεως, μπορεί να γίνει µέλος δευτεροβαθμίου οργανώσεως ή µέλος Ομοσπονδίας ή Ενώσεως συλλογικών φορέων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την σύνταξη ‘Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας’ του Σωματείου και των παραρτημάτων του, καθώς επίσης και για κάθε ζήτημα που δεν έχει ρητά υπαχθεί σε άλλο εσωτερικό Όργανο ή που δεν διευκρινίζεται, αναφέρεται η/& προβλέπεται επαρκώς η/& καθ’ όλου από το εκάστοτε ισχύον καταστατικό.

Εν κατακλείδι, κάθε τι που δεν προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον καταστατικό και τους τυχόν επιμέρους κανονισμούς του Σωματείου ρυθμίζεται από το Δ.Σ. συμφώνως προς τους κείμενους και ισχύοντες νόμους.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η τήρηση του καταστατικού και του όποιου τυχόν εσωτερικού κανονισμού [στο σύνολο των διατάξεών τους] είναι απαρεγκλίτως υποχρεωτική από όλα τα μέλη του Σωματείου και των οργάνων του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Α. Σύμφωνα με την εξουσιοδότηση της Γενικής Συνελεύσεως της 4ης Νοεμβρίου 2013 [04/11/2013], καθώς και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις παρατηρήσεις της πρώτης Δικαστικής αποφάσεως της 10ης Δεκεμβρίου 2013 [10/12/2013] σχετικά με τις αναγκαίες τροποποιήσεις του Καταστατικού και ενσωματώνοντας πλήρως σε αυτό συμφώνως και με σεβασμό προς τις εν λόγω υποδείξεις, τις ανάλογες διορθώσεις και τροποποιήσεις, κατατίθεται σήμερα [   /   /2014], το εν λόγω Καταστατικό του Σωματείου ‘ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ’ στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ

Το παρόν Καταστατικό περιέχει είκοσι επτά [27] άρθρα.

Το τροποποιημένο αυτό Καταστατικό θα ισχύσει από την εγγραφή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΑΘΗΝΑ,   30  /  6  /2014